Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na manipuláciu surových kmeňov, skracovanie a triedenie dreva (guľatiny) v lesníckej a drevospracujúcej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Triedič, Manipulant s drevom
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08 8172001 - Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje: manipulačné, skracovacie.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Normy týkajúce sa spracovania dreva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality a kontrola guľatiny v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 príprava guľatiny na skracovanie a triedenie
 • stupeň EKR 4 triedenie a meranie guľatiny podľa hrúbkových stupňov a jej príprava do výroby
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, vrátane zisťovania chýb v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 4 odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov
 • stupeň EKR 4 príjem, triedenie a skladovanie guľatiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie