Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na manipuláciu surových kmeňov, skracovanie a triedenie dreva (guľatiny) v lesníckej a drevospracujúcej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Triedič, Manipulant s drevom
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08
8172001 - Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Špecifikácia:
Stroje: manipulačné, skracovacie.
4
technologické postupy spracovania dreva
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa lesného hospodárstva.
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Špecifikácia:
Normy týkajúce sa spracovania dreva.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
4
posudzovanie kvality a kontrola guľatiny v drevospracujúcej výrobe
4
príprava guľatiny na skracovanie a triedenie
4
triedenie a meranie guľatiny podľa hrúbkových stupňov a jej príprava do výroby
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, vrátane zisťovania chýb v drevospracujúcej výrobe
4
odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov
4
príjem, triedenie a skladovanie guľatiny
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.