Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky) riadi práce pri spracovávaní rozsiahlych štatistických súborov a komplexných rozborov. Navrhuje metodiku štatistických činností na základe komplexnej znalosti štatistických metód a aplikuje ju na rozsiahle súbory informácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Statistician
Štatistik expert
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2120 - Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
SK ISCO-08
2120005 - Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista matematik (štatistik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
matematická gramotnosť
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
7
matematická (teoretická) štatistika
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
7
teória pravdepodobnosti
7
databázové aplikácie sql
Špecifikácia:
7
teoretická matematika
7
štatistické metódy získavania údajov
7
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
7
technické projekty v štatistickom zisťovaní
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov
7
koordinácia zabezpečovania štatistických údajov
7
hodnotenie konzistencie štatistických zisťovaní
7
tvorba štatistických klasifikácií a číselníkov
7
príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
7
tvorba technických projektov štatistického zisťovania
7
vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz
7
tvorba metodických zásad a nástrojov štatistiky
7
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Špecifikácia:
Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.