Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku realizuje výskum a vývoj vo výrobe nábytku. Rieši inovačný proces tvorby nových funkčných a bezpečných výrobkov, so zameraním na interiérové prvky a nábytok. Projektuje výrobné linky na výrobu nábytku.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu Špecialista v oblasti spracovania dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 aplikovaná matematika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy analýzy a modelovania procesov a technických problémov prostriedkami vyššej matematiky.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Teória technologických procesov. Postupy aplikácie lepidiel v nábytkárskej výrobe. Náterové látky - tvorba filmu, postupy rôznych povrchových úprav. Technologické procesy delenia a tvarovania v čalúnnictve.
 • stupeň EKR 7 materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
  Špecifikácia:
  Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
  Špecifikácia:
  Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií v nábytkárskej výrobe.
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Softvéry určené na výpočet spotreby materiálu, výpočet kusovníka, návrh konštrukcie nábytku, 3D vizualizácia, návrh výrobnej technológie na výrobu nábytku a pod.
 • stupeň EKR 7 typológia nábytku
  Špecifikácia:
  Druhy nábytku a jeho konštrukcia, názvoslovie podľa platných noriem.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 7 normy a normatívy vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
 • stupeň EKR 7 stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 aplikovaná fyzika
  Špecifikácia:
  Metódy a postupy aplikácie vybraných fyzikálnych javov vo výrobných a technologických postupoch.
 • stupeň EKR 7 manažment nábytkárskej výroby
  Špecifikácia:
  Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania konštrukcií nábytku
  Špecifikácia:
  Zásady projektovania nábytku, tvorby konštrukcie a použitých materiálov a komponentov.
 • stupeň EKR 7 tvorivé aspekty a technické limity tvorby interiérových prvkov a nábytku z dreva a materiálov na báze dreva
 • stupeň EKR 7 výtvarno-konštrukčné riešenie detailov interiérových prvkov na báze dreva
 • stupeň EKR 7 druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov vo výrobe nábytku
  Špecifikácia:
  Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.
 • stupeň EKR 7 technologicko-ekonomické aspekty tvorby nábytku a interiérových prvkov
  Špecifikácia:
  Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy aplikovania inovovaných nábytkárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Vplyv inovácie výrobkov na konštrukciu a výrobu nábytku.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 samostatná voľba a navrhovanie optimálnych materiálov na konštruované drevárske a nábytkárske výrobky, navrhovanie spôsobov ich konečného spracovania a povrchových úprav, overovanie a aplikácia nových materiálov
  Špecifikácia:
  Voľba a navrhovanie spôsobov spracovania a povrchovej úpravy nábytkárskych výrobkov. Aplikácia nových materiálov vo výrobe nábytku.
 • stupeň EKR 7 spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v drevárskej a nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 samostatné konštrukčné riešenia nábytkárskych výrobkov a ich častí s využitím počítačovej podpory
 • stupeň EKR 7 aplikácia navrhnutého optimalizovaného technologického postupu pri výrobe nábytku
 • stupeň EKR 7 projektovanie výrobných liniek na výrobu nábytku
  Špecifikácia:
  Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu výroby nábytku, vrátane skladovania, systému distribúcie, noriem spotreby práce a pod.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a konštruovanie nových typov nábytku
  Špecifikácia:
  Modelovanie, vizualizácia a funkčné navrhovanie jednotlivých typov nábytku. Pevnostné navrhovanie nábytku (úložný, stolový, sedací, lôžkový). Dimenzovanie konštrukčných spojov nábytku. Navrhovanie spôsobov konečného spracovania a povrchových úprav nových typov nábytku, skúšanie a aplikácia nových materiálov.
 • stupeň EKR 7 mechanické skúšky navrhnutého nábytku
  Špecifikácia:
  Skúšanie funkčnosti nábytku.
 • stupeň EKR 7 zavádzanie kvality v oblasti výroby nábytku
  Špecifikácia:
  Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).
 • stupeň EKR 7 riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Fázy inovačného procesu, efektívnosť inovácií, inovačné centrá a klastre.
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií výroby nábytku
 • stupeň EKR 7 poradenstvo v oblasti technológie výroby nábytku, výrobkov z dreva a tvarovania dreva
 • stupeň EKR 7 analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v nábytkárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti výroby nábytku.
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 7 spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
 • stupeň EKR 7 účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie