Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Obsluha lanovky, Strojník lanovej dráhy, Lanovkár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8343 - Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
SK ISCO-08
8343005 - Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Operátor vleku, lanovky

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
lesná doprava a mechanizácia
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom a v pestovateľskej činnosti: prídavné zariadenia na rotavátorovanie, podrezávanie, kyprenie, mulčovanie a pod.
3
sortimentácia a druhovanie dreva
3
metódy a postupy sústreďovania dreva lesníckymi lanovkami
Špecifikácia:
Vedomosti o jednotlivých typoch lesníckych lanoviek, ich použitie a projektovanie v nedostupných terénoch a výber pracovísk, resp. lesných porastov na základe technických parametrov a technologických kritérií. Vedomosti o pracovných postupoch a organizácii práce pri montáži a demontáži lesníckych lanoviek.
3
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Technické normy a štandardy pre prevádzku lesníckych lanoviek a kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
3
postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie, obsluha a montáž a demontáž lesníckych lanoviek
3
ťažba dreva
Špecifikácia:
Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
3
dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva lesníckou lanovkou
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
V ťažbovej, pestovateľskej činnosti a ochrane lesa.
3
manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva
3
terénne úpravy zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
Špecifikácia:
Úprava terénu radlicou traktora pre približovanie dreva a vstup lesných strojov/mechanizmov do lesných porastov.
3
starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
Špecifikácia:
Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a pre práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
3
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
Špecifikácia:
Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste: ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
3
projektovanie približovacích trás pre sústreďovanie dreva lesníckou lanovkou
3
spracovanie dreva lesníckymi lanovkami
Špecifikácia:
Výroba sortimentov dreva zo sústreďovaných surových kmeňov viacoperačnou lesníckou lanovkou, resp. jej odvetvovacou a skracovacou (procesorovou) hlavicou.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
  viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  viac...
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.