Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Obsluha lanovky, Strojník lanovej dráhy, Lanovkár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8343 - Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
SK ISCO-08 8343005 - Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Operátor vleku, lanovky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 lesná doprava a mechanizácia
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom a v pestovateľskej činnosti: prídavné zariadenia na rotavátorovanie, podrezávanie, kyprenie, mulčovanie a pod.
 • stupeň EKR 3 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy sústreďovania dreva lesníckymi lanovkami
  Špecifikácia:
  Vedomosti o jednotlivých typoch lesníckych lanoviek, ich použitie a projektovanie v nedostupných terénoch a výber pracovísk, resp. lesných porastov na základe technických parametrov a technologických kritérií. Vedomosti o pracovných postupoch a organizácii práce pri montáži a demontáži lesníckych lanoviek.
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technické normy a štandardy pre prevádzku lesníckych lanoviek a kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
 • stupeň EKR 3 postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 riadenie, obsluha a montáž a demontáž lesníckych lanoviek
 • stupeň EKR 3 ťažba dreva
  Špecifikácia:
  Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva lesníckou lanovkou
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  V ťažbovej, pestovateľskej činnosti a ochrane lesa.
 • stupeň EKR 3 manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva
 • stupeň EKR 3 terénne úpravy zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
  Špecifikácia:
  Úprava terénu radlicou traktora pre približovanie dreva a vstup lesných strojov/mechanizmov do lesných porastov.
 • stupeň EKR 3 starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
  Špecifikácia:
  Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a pre práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
 • stupeň EKR 3 manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
  Špecifikácia:
  Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste: ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
 • stupeň EKR 3 projektovanie približovacích trás pre sústreďovanie dreva lesníckou lanovkou
 • stupeň EKR 3 spracovanie dreva lesníckymi lanovkami
  Špecifikácia:
  Výroba sortimentov dreva zo sústreďovaných surových kmeňov viacoperačnou lesníckou lanovkou, resp. jej odvetvovacou a skracovacou (procesorovou) hlavicou.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie