Špecialista pre správu lesného majetku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy a metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Odborný referent - špecialista nehnuteľností
Odborný referent - špecialista pre držbu a reprivatizáciu
Odborný referent pre správu lesného majetku
Odborný referent správy a manažmentu majetku
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132009 - Špecialista pre správu lesného majetku
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
Špecifikácia:
Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania.
7
štátna správa v oblasti správy a evidencie nehnuteľností
Špecifikácia:
Činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri realizácii ustanovení katastrálneho zákona. Správa katastra nehnuteľností, zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.
7
lesné stavby
Špecifikácia:
Základné druhy stavieb. Pozemné stavby a líniové stavby.
7
metódy evidencie
Špecifikácia:
Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Špecifikácia:
Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
metodické vedenie a usmerňovanie pri vedení evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku
Špecifikácia:
Pozemky, stavby a mechanizačné prostriedky a pod.
7
metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností
7
riadenie činností spojených s poskytovaním reštitučných náhrad formou bezodplatného prevodu iných lesných pozemkov v správe podniku podľa osobitných predpisov
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a ostatnými inštitúciámi pri ochrane lesných pozemkov a ostatného nehnuteľného majetku
Špecifikácia:
Inštitúcie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, súdy, prokuratúra, samospráva, ďalšie právnické a fyzické osoby.
7
odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
Špecifikácia:
Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
7
spolupráca pri vypracovaní europrojektov
Špecifikácia:
Poskytovanie podkladov o majetkových pomeroch lesného podniku.
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Špecifikácia:
Oblasť správy lesných pozemkov a reprivatizácie, resp. pozemkových nehnuteľností.
7
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Špecifikácia:
V oblasti správy lesného majetku a nakladania s lesným majetkom podniku. Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Špecifikácia:
Vnútropodnikové smernice, metodicko-organizačné pokyny a usmernenia.
7
evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
Špecifikácia:
7
správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
Špecifikácia:
Centrálna evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vedenie a aktualizácia príslušných databáz.
7
posudzovanie a spracovanie podkladov na vyňatie lesných pozemkov pri tvorbe územno-plánovacích, rozvojových, rezortných a medzirezortných dokumentov v regionálnom a nadregionálnom rozsahu
7
zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Zabezpečenie spracovania podkladov a dokumentácie v organizačných jednotkách podniku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti a líniovým stavbám. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Zabezpečenie prípravy podkladov v organizačných jednotkách podniku na stanovenie výšky úhrady dane z nehnuteľností (pozemky).
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku
7
vedenie registra zmlúv a centrálnej evidencie nehnuteľností
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.