Špecialista pre správu lesného majetku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre správu lesného majetku

Špecialista pre správu lesného majetku zodpovedá za nakladanie s lesným majetkom, pripravuje interné predpisy a metodicky riadi a usmerňuje evidenciu a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom lesného podniku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Odborný referent - špecialista nehnuteľností
Odborný referent - špecialista pre držbu a reprivatizáciu
Odborný referent pre správu lesného majetku
Odborný referent správy a manažmentu majetku
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132009 - Špecialista pre správu lesného majetku
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Špecialista lesníctva (lesný inžinier)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
  Špecifikácia:
  Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania.
 • stupeň EKR 7 štátna správa v oblasti správy a evidencie nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri realizácii ustanovení katastrálneho zákona. Správa katastra nehnuteľností, zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.
 • stupeň EKR 7 lesné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy stavieb. Pozemné stavby a líniové stavby.
 • stupeň EKR 7 metódy evidencie
  Špecifikácia:
  Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 metodické vedenie a usmerňovanie pri vedení evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku
  Špecifikácia:
  Pozemky, stavby a mechanizačné prostriedky a pod.
 • stupeň EKR 7 metodické usmerňovanie a spolupráca pri zabezpečení finančných prostriedkov na nákup pozemkov za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností
 • stupeň EKR 7 riadenie činností spojených s poskytovaním reštitučných náhrad formou bezodplatného prevodu iných lesných pozemkov v správe podniku podľa osobitných predpisov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a ostatnými inštitúciámi pri ochrane lesných pozemkov a ostatného nehnuteľného majetku
  Špecifikácia:
  Inštitúcie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, súdy, prokuratúra, samospráva, ďalšie právnické a fyzické osoby.
 • stupeň EKR 7 odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
  Špecifikácia:
  Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri vypracovaní europrojektov
  Špecifikácia:
  Poskytovanie podkladov o majetkových pomeroch lesného podniku.
 • stupeň EKR 7 poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
  Špecifikácia:
  Oblasť správy lesných pozemkov a reprivatizácie, resp. pozemkových nehnuteľností.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
  Špecifikácia:
  V oblasti správy lesného majetku a nakladania s lesným majetkom podniku. Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
 • stupeň EKR 7 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
  Špecifikácia:
  Vnútropodnikové smernice, metodicko-organizačné pokyny a usmernenia.
 • stupeň EKR 7 evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 7 správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
  Špecifikácia:
  Centrálna evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vedenie a aktualizácia príslušných databáz.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a spracovanie podkladov na vyňatie lesných pozemkov pri tvorbe územno-plánovacích, rozvojových, rezortných a medzirezortných dokumentov v regionálnom a nadregionálnom rozsahu
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie spracovania podkladov a dokumentácie v organizačných jednotkách podniku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti a líniovým stavbám. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Zabezpečenie prípravy podkladov v organizačných jednotkách podniku na stanovenie výšky úhrady dane z nehnuteľností (pozemky).
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku
 • stupeň EKR 7 vedenie registra zmlúv a centrálnej evidencie nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie