Špecialista ochrany lesa

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú ochranu lesa proti biotickým a abiotickým škodcom.
viac...
Špecialista ochrany lesa a pracovník lesníckej ochranárskej služby počas vizuálnej kontroly kalamitného dreva napadnuteho lykožrútmi
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Odborný zamestnanec (referent) ochrany lesa
Vedúci odborný referent - špecialista ochrany lesa
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08
2133005 - Špecialista ochrany lesa
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Špecifikácia:
Zásady hospodárenia a využiteľnosti prírodných (obnoviteľných a neobnoviteľných) zdrojov a ich vplyv na životné prostredie. Systémy certifikácie lesa v schémach PEFC a FSC.
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Odpady, distribúcia a preprava chemických látok a zmesí.
7
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky.
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
metódy pestovania a ochrany lesa
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti súvisiace s ochranou lesa.
7
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
Špecifikácia:
Chemické prípravky a zmesi používané v lesníctve v boji proti biotickým škodcom.
7
geodézia a kataster nehnuteľností
Špecifikácia:
Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
Špecifikácia:
V oblasti ochrany lesa a aplikácie chemických prípravkov a zmesí.
7
zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov
7
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7
spracovávanie hlásení o škodách, lesných škodcoch a o kalamitách väčšieho rozsahu
Špecifikácia:
Spracovávanie štatistických hlásení a výkazov v oblasti ochrany lesa.
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
Špecifikácia:
V oblasti ochrany lesa, ochrany prírody a životného prostredia.
7
koordinácia lesníckych činností vo väzbe na legislatívne predpisy v lesnom hospodárstve a o ochrane prírody a krajiny
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
strategické plánovanie v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov škodlivých činiteľov
7
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Europrojekty na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva.
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.