Správca domácnosti, gazdiná

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca domácnosti, gazdiná

Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Majordómus
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5152 - Správcovia domácností
SK ISCO-08 5152000 - Správca domácnosti, gazdiná
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vedenie domácnosti, domáca ekonomika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  pri práci v domácnosti
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  týkajúce sa vedenia domácnosti
 • stupeň EKR 3 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  týkajúce sa domácnosti
 • stupeň EKR 4 zásady stravovania a varenia v domácnosti
 • stupeň EKR 4 zásady stolovania
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy upratovania domácnosti
 • stupeň EKR 4 spotrebiče v domácnosti
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy prania v domácnosti
 • stupeň EKR 4 poznatky o starostlivosti a výchove detí
 • stupeň EKR 4 poznatky o starostlivosti o zvieratá
 • stupeň EKR 4 poznatky o bytových rastlinách a ich ošetrovaní
 • stupeň EKR 4 inžinierske siete a ich fungovanie
  Špecifikácia:
  elektrická energia, voda, plyn, kúrenie v domácnosti
 • stupeň EKR 4 postupy a formy zásobovania domácnosti
  Špecifikácia:
  prehľad surovín, načasovanie zásobovania atď.
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
  Špecifikácia:
  výber dodávateľov služieb
 • stupeň EKR 4 zásady pri správe bytových priestorov
  Špecifikácia:
  poznanie priestorov spadajúcich do zodpovednosti (rozmery, potreby atď.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 čistenie bytových textílií, ošetrovanie čalúnenia
 • stupeň EKR 3 čistenie a ošetrovanie drevených plôch na podlahách, schodištiach, nábytku
 • stupeň EKR 4 komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
  Špecifikácia:
  s poštou, bankou, poisťovňou, dodávateľmi energií, odvoz odpadu atď.
 • stupeň EKR 4 dohľad nad starostlivosťou o záhradu
  Špecifikácia:
  záhradkárske práce, údržba zelene atď.
 • stupeň EKR 4 manipulácia s bytovými kvetmi, ich ošetrovanie
 • stupeň EKR 4 výber jedál a zostavovanie jedálneho lístka
 • stupeň EKR 4 stolovanie a podávanie jedál
 • stupeň EKR 4 dohliadanie na hospodárnosť domácnosti
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie o spotrebe energií v domácnosti
 • stupeň EKR 4 privítanie hostí/návštev
 • stupeň EKR 4 preberanie a vybavovanie telefonátov
 • stupeň EKR 4 príprava pohostenia
  Špecifikácia:
  pre návštevy, domáceho
 • stupeň EKR 4 organizovanie a plánovanie zásobovania domácnosti
 • stupeň EKR 4 výpočet nákladov na chod domácnosti
 • stupeň EKR 4 komunikácia s dodávateľmi služieb
  Špecifikácia:
  záhradníctvo, servis a opravy spotrebičov, SBS, atď.
 • stupeň EKR 4 úhrada poplatkov spojených s chodom domácnosti
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie reklamácií
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie úpravy/údržby okolia nehnuteľnosti
 • stupeň EKR 4 vybavovanie elektronickej komunikácie v rámci určených kompetencií
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 výber dodávateľov služieb
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov do zmlúv s dodávateľmi
 • stupeň EKR 3 vyjednávanie zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 3 kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o deti
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o domáce zvieratá
 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimalizácie nákladov v domácnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie