Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie preberá od zákazníka zákazku a za poskytnutú službu preberá platbu. Prezentuje služby prevádzky, informuje zákazníka o možnostiach, popisuje stav zákazky, prípadné riziko poškodenia, resp. opotrebenia nosením.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Zberniar čistenia odevov
Zberniar zákaziek na chemické čistenie
Zberniar zákaziek na pranie
Zberniar zákaziek na žehlenie
Zberniar, zberniarka
Zberný pracovník čistenia odevov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08 9121004 - Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
  Špecifikácia:
  pracie produkty a produkty potrebné na chemické čistenie
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
  Špecifikácia:
  preberanie zákazky, účtovanie platby za službu
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  Pri nespokojnosti zákazníka s vykonanou službou sa začína reklamačné konanie pracovníkom zberne. Zákon o ochrane spotrebiteľa.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Na pracovisku sa pracuje s pokladňou. Je nutné ovládať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou, denné, týždenné, mesačné uzávierky a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
  Špecifikácia:
  Posudzovanie celkového stavu odevov, prípadne kožených a kožušinových odevov, posudzovanie preslabených miest, prípadne opotrebenie nosením pri preberaní na čistenie. Čítanie piktogramov (návodov na ošetrovanie textílií).
 • stupeň EKR 3 normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 3 životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov
 • stupeň EKR 3 zdravie a hygiena pri práci
  Špecifikácia:
  Manipulácia so znečistenými zákazkami a s čistými zákazkami. Udržiavanie osobnej hygieny v priestoroch zberne.
 • stupeň EKR 3 podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
 • stupeň EKR 3 technológia chemického čistenia textílií
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby kožušín
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
 • stupeň EKR 3 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 3 počítačové spracovanie textov a tabuliek
 • stupeň EKR 1 technológia detašovania
  Špecifikácia:
  Pracovník by mal ovládať základy detašovania. Zvyšuje kvalitu služby už pri preberaní zákazky, pričom je potrebné správne navrhnúť postup čistenia.
 • stupeň EKR 1 technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
  Špecifikácia:
  základy pre jednotlivé technologické kroky
 • stupeň EKR 1 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 triedenie objednávok podľa druhu sortimentného zaradenia, druhu, materiálu, stálosti vyfarbenia, stupňa zašpinenia a pod.
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 3 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov za vykonané služby
 • stupeň EKR 3 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 3 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
  Špecifikácia:
  Vystavovanie dokladov za vykonanú službu zákazníkovi.
 • stupeň EKR 3 spracovanie výslednej kalkulácie a odovzdanie zákazky zákazníkovi
 • stupeň EKR 3 váženie a označovanie bielizne, odevov a iných tovarov, vrátene identifikácie skrytých a viditeľných chýb
 • stupeň EKR 3 príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
  Špecifikácia:
  Zodpovednosť a dôslednosť pri popise zákazky, pri jej preberaní na vykonanie služby, pri vedení evidencie zákaziek a sprievodných dokladov, pri obsluhe pokladne a manipulácii s finančnými prostriedkami.
 • stupeň EKR 3 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom
 • stupeň EKR 2 obsluha elektronických registračných a značkovacích systémov
  Špecifikácia:
  Označovanie objednávok elektronickým čipom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie