Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie preberá od zákazníka zákazku a za poskytnutú službu preberá platbu. Prezentuje služby prevádzky, informuje zákazníka o možnostiach, popisuje stav zákazky, prípadné riziko poškodenia, resp. opotrebenia nosením.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Zberniar čistenia odevov
Zberniar zákaziek na chemické čistenie
Zberniar zákaziek na pranie
Zberniar zákaziek na žehlenie
Zberniar, zberniarka
Zberný pracovník čistenia odevov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08
9121004 - Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Predavač v obchode

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Špecifikácia:
pracie produkty a produkty potrebné na chemické čistenie
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Špecifikácia:
preberanie zákazky, účtovanie platby za službu
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Pri nespokojnosti zákazníka s vykonanou službou sa začína reklamačné konanie pracovníkom zberne. Zákon o ochrane spotrebiteľa.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Na pracovisku sa pracuje s pokladňou. Je nutné ovládať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou, denné, týždenné, mesačné uzávierky a pod.
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
Špecifikácia:
Posudzovanie celkového stavu odevov, prípadne kožených a kožušinových odevov, posudzovanie preslabených miest, prípadne opotrebenie nosením pri preberaní na čistenie. Čítanie piktogramov (návodov na ošetrovanie textílií).
3
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
3
životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov
3
zdravie a hygiena pri práci
Špecifikácia:
Manipulácia so znečistenými zákazkami a s čistými zákazkami. Udržiavanie osobnej hygieny v priestoroch zberne.
3
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
3
technológia chemického čistenia textílií
3
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
3
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
3
postupy prijímania zákaziek
3
počítačové spracovanie textov a tabuliek
3
technológia detašovania
Špecifikácia:
Pracovník by mal ovládať základy detašovania. Zvyšuje kvalitu služby už pri preberaní zákazky, pričom je potrebné správne navrhnúť postup čistenia.
1
technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
Špecifikácia:
základy pre jednotlivé technologické kroky
1
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
triedenie objednávok podľa druhu sortimentného zaradenia, druhu, materiálu, stálosti vyfarbenia, stupňa zašpinenia a pod.
3
orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov za vykonané služby
3
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
3
prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
Špecifikácia:
Vystavovanie dokladov za vykonanú službu zákazníkovi.
3
spracovanie výslednej kalkulácie a odovzdanie zákazky zákazníkovi
3
váženie a označovanie bielizne, odevov a iných tovarov, vrátene identifikácie skrytých a viditeľných chýb
3
príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
Špecifikácia:
Zodpovednosť a dôslednosť pri popise zákazky, pri jej preberaní na vykonanie služby, pri vedení evidencie zákaziek a sprievodných dokladov, pri obsluhe pokladne a manipulácii s finančnými prostriedkami.
3
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom
3
obsluha elektronických registračných a značkovacích systémov
Špecifikácia:
Označovanie objednávok elektronickým čipom.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.