Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)

Detašér ručne odstraňuje škvrny na textíliách alebo odevných výrobkoch pred praním/chemickým čistením (preddetaš), alebo po praní/chemickom čistení odstraňuje škvrny, ktoré sa neodstránili v procese prania/chemického čistenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08 9121002 - Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Práč, žehliar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 metódy šitia, zašívania
 • stupeň EKR 3 normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 2 technológia chemického čistenia textílií
 • stupeň EKR 2 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 3 čistenie odevov, kobercov a nábytku
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a predpisoch na pranie a čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
 • stupeň EKR 3 voľba technologického postupu mokrého čistenia
 • stupeň EKR 3 mokré čistenie odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 3 diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
 • stupeň EKR 3 detašovanie škvŕn
 • stupeň EKR 2 chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
 • stupeň EKR 2 úpravy a zušľachťovanie textilného a usňového materiálu pri procese čistenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie