Žehliar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Žehliar

Žehliar žehlí s použitím ručných žehličiek, naparovacích žehličiek, naparovacích odevných lisov, naparovacích figurín a priemyselných žehličov určených na žehlenie posteľnej bielizne, pracovného a osobného ošatenia, odevných výrobkov, dekoračných textílií, osobnej a reštauračnej bielizne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9121 - Ruční práči a žehliari
SK ISCO-08 9121003 - Žehliar
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Práč, žehliar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
 • stupeň EKR 2 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 žehliaca a fixačná technika
 • stupeň EKR 2 interné predpisy a normy v prevádzke žehliarne
 • stupeň EKR 2 postupy prác pri žehlení
 • stupeň EKR 2 techniky naparovania textílií
 • stupeň EKR 2 druhy žehliacich a naparovacích zariadení
  Špecifikácia:
  napr. ručné žehličky, naparovacie žehličky, naparovacie odevné lisy, naparovacie figuríny, naparovacie priemyselné žehliče atď.
 • stupeň EKR 2 normy a predpisy na žehlenie bielizne, odevov a iných textílií
 • stupeň EKR 2 ochranný odev a pracovné pomôcky
  Špecifikácia:
  používané pri práci žehliara
 • stupeň EKR 2 zásady poskytovania prvej pomoci pri popálení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
 • stupeň EKR 2 hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzke čistiarní a práčovní
 • stupeň EKR 2 jednoduché žehlenie
 • stupeň EKR 2 žehlenie rovnej bielizne
 • stupeň EKR 2 žehlenie tvarovej bielizne a odevov
 • stupeň EKR 2 žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
 • stupeň EKR 2 určovanie technologického postupu žehlenia, mandlovania a tvarovania bielizne, odevov a ďalších výrobkov, obsluha strojov a technologických zariadení na vkladanie, žehlenie, mandlovanie a tvarovanie
 • stupeň EKR 2 balenie a skladovanie čistej bielizne a odevov do medziskladu
 • stupeň EKR 2 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
  Špecifikácia:
  v prípade popálenín
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 tvarovanie odevov žehlením
 • stupeň EKR 2 skladanie vyžehlenej bielizne a iných textílií a ich uskladnenie
 • stupeň EKR 2 orientácia v textilných etiketách o spôsoboch pracieho a žehliaceho postupu odevov, bielizne a iných textílií
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov a technologických zariadení na vkladanie, žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, tepelné tvarovanie a mangľovanie textilných výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie