Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne alebo chemickej čistiarne tak, aby objednané služby boli zrealizované v termíne dohodnutých dodacích lehôt a zodpovedajúcej kvalite. Je zodpovedný za plynulý chod prevádzky a jej hospodársky výsledok.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Vedúci práčovne a čistiarne
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439007 - Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v osobných službách

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
Špecifikácia:
Druhy prírodných a syntetických textilných materiálov, ich vlastnosti, základné skúšky na identifikáciu.
5
vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
Špecifikácia:
Chemické vlastnosti látok, materiálov a chemikálií, pracích, čistiacich a pomocných prostriedkov. Pravidlá pri manipulácii s chemickými látkami pri praní a chemickom čistení.
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
Postupy vedenia pracovného kolektívu práčovne, príp. kolektívu čistiarne a manažovanie prác, jednotlivých výkonov na pracoviskách.
5
personálny manažment
5
finančný manažment
Špecifikácia:
Finančný manažment má za úlohu dokladovať obeh peňazí, vystavenie faktúr, fiškálnych dokladov, spracovanie štatistík, výkazy hospodárenia a pod.
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
zdravie a hygiena pri práci
Špecifikácia:
Čistota a hygiena pracoviska, dezinfekcia pri praní nemocničnej alebo inej bielizne podozrivej z infekcie, pracovného lekárskeho ošatenia a všeobecne pre zdravotníctvo, tiež pri údržbe bielizne a textílií z hotelov, ubytovní, domovov sociálnych služieb , SPA centier, centier esteticko-plastickej chirurgie, prevádzok poskytujúcich skrášľujúce služby, veterinárnych kliník a pod.
4
technológia chemického čistenia textílií
Špecifikácia:
ovládanie jednotlivých technologických postupov čistenia odevov s rôznym materiálovým prevedením a spôsobov predčistenia pred samotným procesom čistenia
4
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Špecifikácia:
Poznanie základných pracích prostriedkov, zosilňovačov prania, dezinfekčných prostriedkov, s ktorými sa pracuje.
4
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
4
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
4
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
4
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
4
technológia detašovania
4
technológia prania, odvodňovania, sušenia bielizne a odevov
Špecifikácia:
Technické parametre strojov, ich vplyv na dosahovanú úroveň na pranie, chemické čistenie a žehlenie.
4
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
4
technológia mokrého čistenia
4
životnosť textilných, kožušinových a kožených výrobkov
4
obchodný manažment
Špecifikácia:
v oblasti čistenia, žehlenia a prania
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov práčovne alebo čistiarne
5
určovanie optimálneho využívania kapacít práčovne alebo čistiarne a hospodárenia s materiálom, surovinami a energiou
5
motivácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
5
zostavovanie strategických plánov pre čistiareň
5
kontrola dodržovania hygienických predpisov, stanovených nápravných opatrení, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
5
kontrola plnenia plánov na úseku práčovne a čistiarne
5
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie v úseku práčovne a čistiarne
5
motivácia a hodnotenie zamestnancov
5
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií (úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.)
Špecifikácia:
úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
5
prijatie zákazky od zákazníka, popr. prevzatie materiálu, rozpracovaného výrobku na ďalšie spracovanie, výrobku na úpravu, opravu a pod.
4
triedenie objednávok podľa sortimentného zaradenia objednávky, druhu materiálu, stupňa zašpinenia, stálosti vyfarbenia, spôsobu žehlenia, mangľovania alebo tvarovania
4
voľba technologického postupu detašovania (odstraňovania) škvŕn
4
príjem objednávok na pranie, žehlenie a chemické čistenie od zákazníkov
4
dodržiavanie hygienických predpisov v prevádzke práčovní a čistiarní
4
hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzke čistiarní a práčovní
4
príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
3
príprava technologickej vody a pary, obsluha technologických zariadení na úpravu vody a výrobu pary
3
výber technologického postupu prania a obsluha kontinuálnych a diskontinuálnych pracích strojov
3
obsluha a základná údržba technologického zariadenia, strojov a prístrojov na chemické alebo mokré čistenie, sušenie a finálnu úpravu textilných odevov a ďalších výrobkov žehlením, tvarovaním a balením
3
chemické úpravy v rámci procesu čistenia usní a kožušín
3
úpravy usní a kožušín po procese čistenia
3
úpravy a zušľachťovanie textilného a usňového materiálu pri procese čistenia
3
strojové pranie a čistenie peria
3
diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
3
chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
3
riadenie a kontrola toku prenajímanej bielizne v rámci jej údržby
3
príprava jednoúčelových a multifunkčných detašovacích prostriedkov a odstraňovanie škvŕn (detašovanie) z textilného a usňového materiálu, prekartáčovanie rôzneho materiálu za použitia zosilňovacích chemických prostriedkov
3
identifikácia a označovanie bielizne a vytváranie systémov logistiky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.