Revízny technik komínov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Revízny technik komínov

Revízny technik komínov vykonáva skúšky plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu. Posudzuje vhodnosť výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stav komína, umiestnenie konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň (B, C, D, E alebo F) v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Kontroluje priechodnosť vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3c)
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§3e, odsek 2)
ISCO-08 3112 - Stavební technici
SK ISCO-08 3112004 - Revízny technik komínov
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu Technik stavebnej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady protipožiarnej ochrany objektov
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, inštalácie palivových spotrebičov
 • stupeň EKR 3 technologické postupy preskúšania komínov a vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
  Špecifikácia:
  skúšky tesnosti konštrukcií, emisné kontroly, kontroly účinnosti palivových spotrebičov a pod.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy
  Špecifikácia:
  Zákon č.161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 99/1995 Zb.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, Predpis č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • stupeň EKR 3 komíny, dymovody, palivové spotrebiče
 • stupeň EKR 3 parametre komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
  Špecifikácia:
  funkčné, konštrukčné a bezpečnostné
 • stupeň EKR 3 spaľovacie procesy
 • stupeň EKR 3 technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
  Špecifikácia:
  rôzne druhy čistiacich prác a kontrol z hľadiska bezpečnosti
 • stupeň EKR 3 vlastnosti materiálov
  Špecifikácia:
  napr. tehly, vložky
 • stupeň EKR 3 certifikované a necertifikované materiály
 • stupeň EKR 3 písomnosti súvisiace s činnosťou revíznych technikov komínov
  Špecifikácia:
  náležitosti písomností
 • stupeň EKR 3 technické predpisy
  Špecifikácia:
  súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti materiálov
  Špecifikácia:
  fyzikálne vlastnosti napr. tehly, vložky, reakcie na iné materiály atď.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 čistenie kotlov
  Špecifikácia:
  kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 čistenie kachlí a pecí
  Špecifikácia:
  kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov
  Špecifikácia:
  kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 kontrola priechodnosti komínov zo strechy a podkrovia
  Špecifikácia:
  a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
  Špecifikácia:
  a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 čistenie a udržiavanie vykurovacích telies v stavebníctve
  Špecifikácia:
  a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovené vykurovacie teleso umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch
 • stupeň EKR 3 opravy komínov a ich príslušenstiev
  Špecifikácia:
  a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 skúšky vykurovacích sústav
  Špecifikácia:
  a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
 • stupeň EKR 3 odborné preskúšavanie komínov
 • stupeň EKR 3 inštalácie palivových spotrebičov
 • stupeň EKR 3 vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
 • stupeň EKR 3 vykonávanie kominárskych prác
 • stupeň EKR 3 spracovanie dokumentácie kominárskych služieb
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie dokladov
  Špecifikácia:
  doklad o preskúšaní komína, doklad o čistení komína a dymovodu
 • stupeň EKR 3 vykonávanie stavebných úprav komínov
 • stupeň EKR 3 vyvložkovanie komínov
 • stupeň EKR 3 pripájanie spotrebičov ku komínu
 • stupeň EKR 3 komunikácia so zákazníkmi
 • stupeň EKR 3 poradenstvo zákazníkom
  Špecifikácia:
  v prípade pripojenia, kúpy, inštalácie komínov atď.
 • stupeň EKR 3 vykonávanie revízií komínov
  Špecifikácia:
  pri kolaudácii, zapojení nových spotrebičov, vložkovaní
 • stupeň EKR 3 emisné kontroly pracovnými meracími prístrojmi
 • stupeň EKR 3 kontrola účinnosti palivových spotrebičov
 • stupeň EKR 3 posudzovanie stavebného zhotovenia komína
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na preskúšanie komínov podľa zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3e ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie