Revízny technik komínov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Revízny technik komínov vykonáva skúšky plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu. Posudzuje vhodnosť výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stav komína, umiestnenie konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň (B, C, D, E alebo F) v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Kontroluje priechodnosť vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3c)
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§3e, odsek 2)
ISCO-08
3112 - Stavební technici
SK ISCO-08
3112004 - Revízny technik komínov
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu
Technik stavebnej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady protipožiarnej ochrany objektov
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov, inštalácie palivových spotrebičov
3
technologické postupy preskúšania komínov a vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
Špecifikácia:
skúšky tesnosti konštrukcií, emisné kontroly, kontroly účinnosti palivových spotrebičov a pod.
3
právne predpisy a základné pojmy
Špecifikácia:
Zákon č.161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 99/1995 Zb.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, Predpis č. 401/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
3
komíny, dymovody, palivové spotrebiče
3
parametre komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
Špecifikácia:
funkčné, konštrukčné a bezpečnostné
3
spaľovacie procesy
3
technologické postupy kontroly a čistenia komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
Špecifikácia:
rôzne druhy čistiacich prác a kontrol z hľadiska bezpečnosti
3
vlastnosti materiálov
Špecifikácia:
napr. tehly, vložky
3
certifikované a necertifikované materiály
3
písomnosti súvisiace s činnosťou revíznych technikov komínov
Špecifikácia:
náležitosti písomností
3
technické predpisy
Špecifikácia:
súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov
3
vlastnosti materiálov
Špecifikácia:
fyzikálne vlastnosti napr. tehly, vložky, reakcie na iné materiály atď.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čistenie kotlov
Špecifikácia:
kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
čistenie kachlí a pecí
Špecifikácia:
kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov
Špecifikácia:
kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
kontrola priechodnosti komínov zo strechy a podkrovia
Špecifikácia:
a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
Špecifikácia:
a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
čistenie a udržiavanie vykurovacích telies v stavebníctve
Špecifikácia:
a) skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovené vykurovacie teleso umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch
3
opravy komínov a ich príslušenstiev
Špecifikácia:
a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
skúšky vykurovacích sústav
Špecifikácia:
a)skúška plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu, b) posúdenie vhodnosti výrobkov, z ktorých je a bude vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby, c) kontrola priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu
3
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
3
odborné preskúšavanie komínov
3
inštalácie palivových spotrebičov
3
vyhodnocovanie spaľovacieho procesu
3
vykonávanie kominárskych prác
3
spracovanie dokumentácie kominárskych služieb
3
vyhotovovanie dokladov
Špecifikácia:
doklad o preskúšaní komína, doklad o čistení komína a dymovodu
3
vykonávanie stavebných úprav komínov
3
vyvložkovanie komínov
3
pripájanie spotrebičov ku komínu
3
komunikácia so zákazníkmi
3
poradenstvo zákazníkom
Špecifikácia:
v prípade pripojenia, kúpy, inštalácie komínov atď.
3
vykonávanie revízií komínov
Špecifikácia:
pri kolaudácii, zapojení nových spotrebičov, vložkovaní
3
emisné kontroly pracovnými meracími prístrojmi
3
kontrola účinnosti palivových spotrebičov
3
posudzovanie stavebného zhotovenia komína
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na preskúšanie komínov podľa zákona č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3e ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.