Kominár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kominár čistí, kontroluje komíny a spotrebiče palív, komínové ťahy kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo a čistí technologické spotrebiče (pekárenské, cukrárenské a iné priemyselné pece vrátane parných a kremačných). Vykonáva drobné opravy komínov, vložkovanie komínov, montážne a demontážne práce keramických a kovových komínov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7133 - Kvalifikovaní čističi stavieb, kominári
SK ISCO-08
7133002 - Kominár
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu
Kominár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia čistenia a údržby komínov a dymovodov
Špecifikácia:
Mechanické, chemické a termické čistenie komínov a dymovodov.
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
zásady protipožiarnej ochrany objektov
3
technické podmienky inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov
3
betónové, keramické a žiaruvzdorné stavebné materiály a ich vlastnosti
3
procesy spaľovania palív a vytvárané chemické látky a zmesy
3
technológia mechanického čistenia palivových spotrebičov
3
právne predpisy v oblasti kominárstva
Špecifikácia:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, znení neskorších predpisov.
3
zásady navrhovania a zhotovovania komínov a dymovodov
3
čistiace zariadenia a vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
Špecifikácia:
používané pri čistení komínov a dymovodov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
montáž a demontáž keramických a kovových komínov
3
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
3
kontrola priechodnosti komínov zo strechy a podkrovia
Špecifikácia:
vrátane voľného a bezpečného prístupu
3
doprava materiálov a pracovných pomôcok v neprístupných miestach a na výškových objektoch
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
údržba a opravy keramických, kovových a plastových komínov a dymovodov vrátane vložkovania komínov
3
mechanické čistenie kotlov, kachlí, pecí a technologických spotrebičov
3
mechanické, chemické a termické čistenie komínov a dymovodov
3
kontrola inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov vrátane interakcie palivových spotrebičov
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, čítanie výkresov komínov a dymovodov
3
kontrola telies komínov a dymovodov
Špecifikácia:
najmä z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie dymovej cesty
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Špecifikácia:
týkajúcich sa komínov a dymovodov
3
vystavovanie potvrdení o vykonaní kontroly a čistenia komínov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.