Liehovarník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Liehovarník obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehu, dbá o dodržiavanie stanovených technologických parametrov v procese výroby liehu, vykonáva preventívnu údržbu technologických zariadení (kontrola, čistenie, dezinfekcia) a vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Operátor liehovaru
Operátor zariadenia na výrobu liehu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08
7514009 - Liehovarník
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu
Liehovarník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby liehovín
4
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
4
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Špecifikácia:
pri výrobe liehu
4
potravinárska chémia
Špecifikácia:
chemické procesy pri výrobe liehu
4
zásady BOZP a PO
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha destilačných aparátov a ďalších zariadení na výrobu liehovín
4
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v liehovarskej výrobe
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
v liehovarníckej výrobe
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
v liehovarníckej výrobe
4
posudzovanie hodnôt parametrov kvasného a destilačného procesu v liehovarníckej výrobe
4
príprava surovín na výrobu liehu
4
riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehu
4
kontrola procesov destilácie, rektifikácie dehydratácie liehu
4
voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
4
odoberanie vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne vybrané laboratórne skúšky kvality
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
4
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
3
orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
Špecifikácia:
v liehovarníckej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.