Liehovarník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Liehovarník

Liehovarník obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehu, dbá o dodržiavanie stanovených technologických parametrov v procese výroby liehu, vykonáva preventívnu údržbu technologických zariadení (kontrola, čistenie, dezinfekcia) a vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Operátor liehovaru
Operátor zariadenia na výrobu liehu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08 7514009 - Liehovarník
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Výroba nápojov
Príslušnosť k povolaniu Liehovarník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby liehovín
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
 • stupeň EKR 4 potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
 • stupeň EKR 4 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
  Špecifikácia:
  pri výrobe liehu
 • stupeň EKR 4 potravinárska chémia
  Špecifikácia:
  chemické procesy pri výrobe liehu
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha destilačných aparátov a ďalších zariadení na výrobu liehovín
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v liehovarskej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
 • stupeň EKR 4 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt parametrov kvasného a destilačného procesu v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 príprava surovín na výrobu liehu
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehu
 • stupeň EKR 4 kontrola procesov destilácie, rektifikácie dehydratácie liehu
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 odoberanie vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne vybrané laboratórne skúšky kvality
 • stupeň EKR 4 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
 • stupeň EKR 4 príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
 • stupeň EKR 3 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
  Špecifikácia:
  v liehovarníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie