Hodinár - výrobca, opravár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hodinár - výrobca, opravár (podmienky na výkon SZČ)

Hodinár - výrobca, opravár vyrába, opravuje, nastavuje, reštauruje hodiny a iné časomerné prístroje a ich súčiastky.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Mechanik hodín
Opravár hodín
Reštaurátor hodín
Výrobca hodín
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08 7311001 - Hodinár - výrobca, opravár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Hodinár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 časomerné prístroje a zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 zostavovanie súčastí prístrojov a zariadení presnej mechaniky, vrátane elektronických prvkov, ich montáž, justáž a obnovenie
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii hodín a časomerných zariadení
 • stupeň EKR 3 zostavovanie a montáž rôznych druhov hodín a časomerných zariadení
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok na vykonávanie opráv hodín a časomerných zariadení
 • stupeň EKR 3 kontrola a vykonávanie funkčných skúšok hodín a časomerných zariadení
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch hodín a časomerných zariadení
 • stupeň EKR 3 nastavovanie a opravy hodín a časomerných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie