Masér (okrem maséra v zdravotníctve)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Masér (okrem maséra v zdravotníctve)

Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Regeneračný masér
Regeneračný pracovník
Relaxačný masér
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 596/2002 o ochrane zdravia ľudí (§ 13l)
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142009 - Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Masér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 (nezdravotnícke) masáže
  Špecifikácia:
  Vedomosti zo zdravovedy, anatómie a fyziológie a vybraných odborov medicíny. Manuálna zručnosť ovládanie kontraindikácii masáže.
 • stupeň EKR 4 fitness a zdravý životný štýl
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti posúdenia stravovacích návykov a športových aktivít pri konkrétnych zdravotných problémoch.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
 • stupeň EKR 4 dermatológia
 • stupeň EKR 3 psychológia
 • stupeň EKR 4 zásady dezinfekcie a sterilizácie pracovného prostredia a sterilizácia nástrojov a pomôcok
  Špecifikácia:
  masážny stôl, pranie uterákov a plachiet, masážne pomôcky
 • stupeň EKR 4 hygiena a epidemiológia
 • stupeň EKR 3 zdravoveda
 • stupeň EKR 4 indikácie a kontraindikácie masáže
 • stupeň EKR 4 masážna kozmetika
  Špecifikácia:
  oleje, maste, prísady, ich zloženie a účinky
 • stupeň EKR 4 vybavenie masážneho salónu
  Špecifikácia:
  masážny stôl, uteráky, plachty, dezinfekčné prostriedky
 • stupeň EKR 4 fyzikálna terapia
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy jednotlivých typov masáží
  Špecifikácia:
  klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, bankovanie atď.
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 výber a aplikácia kozmetických a masážnych prípravkov a pomôcok
  Špecifikácia:
  oleje, maste, prísady
 • stupeň EKR 4 komunikácia s klientom zameraná na zistenie jeho kondície a zdravotného stavu
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie klientov a vykonaných masáží
 • stupeň EKR 4 manuálne masáže celého tela (svalov, kože, väziva, kĺbov, chrbtice)
  Špecifikácia:
  praktické zvládnutie sústavy masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej masáže
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 poskytovanie základných informácií klientom o masážach
  Špecifikácia:
  špeciálne typy masáží, ceny masáží, účinky a priebeh masáží atď.
 • stupeň EKR 4 obsluha prístrojov a zaradení slúžiacich na masáže
 • stupeň EKR 4 aplikácia kozmetických masážnych prípravkov
 • stupeň EKR 4 výber prípravkov a pomôcok na masáže s ohľadom na ich optimálne využitie
 • stupeň EKR 4 príprava masážneho lôžka a miestnosti na výkon masáže
 • stupeň EKR 4 prijímanie hotovosti od klienta
 • stupeň EKR 4 obsluha registračnej pokladne
 • stupeň EKR 4 aplikácia rôznych typov masáží
  Špecifikácia:
  klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, akupresúrna masáž, bankovanie a pod.
 • stupeň EKR 4 dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
  Špecifikácia:
  masážny stôl, pranie uterákov a plachiet, masážne pomôcky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a) viac...
 • Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti na špecializovanú činnosť v oblasti telesnej kultúry podľa zákona č. 28/2009 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /Živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 4) viac...
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie