Masér (okrem maséra v zdravotníctve)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Regeneračný masér
Regeneračný pracovník
Relaxačný masér
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 596/2002 o ochrane zdravia ľudí (§ 13l)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142009 - Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Masér

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
(nezdravotnícke) masáže
Špecifikácia:
Vedomosti zo zdravovedy, anatómie a fyziológie a vybraných odborov medicíny. Manuálna zručnosť ovládanie kontraindikácii masáže.
4
fitness a zdravý životný štýl
Špecifikácia:
Základné vedomosti posúdenia stravovacích návykov a športových aktivít pri konkrétnych zdravotných problémoch.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
prvá pomoc
4
dermatológia
4
psychológia
3
zásady dezinfekcie a sterilizácie pracovného prostredia a sterilizácia nástrojov a pomôcok
Špecifikácia:
masážny stôl, pranie uterákov a plachiet, masážne pomôcky
4
hygiena a epidemiológia
4
zdravoveda
3
indikácie a kontraindikácie masáže
4
masážna kozmetika
Špecifikácia:
oleje, maste, prísady, ich zloženie a účinky
4
vybavenie masážneho salónu
Špecifikácia:
masážny stôl, uteráky, plachty, dezinfekčné prostriedky
4
fyzikálna terapia
4
zásady a postupy jednotlivých typov masáží
Špecifikácia:
klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, bankovanie atď.
4
anatómia a fyziológia človeka
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výber a aplikácia kozmetických a masážnych prípravkov a pomôcok
Špecifikácia:
oleje, maste, prísady
4
komunikácia s klientom zameraná na zistenie jeho kondície a zdravotného stavu
4
vedenie evidencie klientov a vykonaných masáží
4
manuálne masáže celého tela (svalov, kože, väziva, kĺbov, chrbtice)
Špecifikácia:
praktické zvládnutie sústavy masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej masáže
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
poskytovanie základných informácií klientom o masážach
Špecifikácia:
špeciálne typy masáží, ceny masáží, účinky a priebeh masáží atď.
4
obsluha prístrojov a zaradení slúžiacich na masáže
4
aplikácia kozmetických masážnych prípravkov
4
výber prípravkov a pomôcok na masáže s ohľadom na ich optimálne využitie
4
príprava masážneho lôžka a miestnosti na výkon masáže
4
prijímanie hotovosti od klienta
4
obsluha registračnej pokladne
4
aplikácia rôznych typov masáží
Špecifikácia:
klasická masáž, regeneračná masáž, masáž hlavy, masáž chodidiel, masáž chrbta, masáž lávovými kameňmi, akupresúrna masáž, bankovanie a pod.
4
dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Špecifikácia:
masážny stôl, pranie uterákov a plachiet, masážne pomôcky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a)
    viac...
  • Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti na špecializovanú činnosť v oblasti telesnej kultúry podľa zákona č. 28/2009 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /Živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 4)
    viac...
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.