Pracovník permanentného make-upu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník permanentného make-upu vykonáva úpravu (asymetrické korekcie) obočia, očných liniek a pier aplikovaním pigmentových farieb do pokožky. Používa tetovacie prístrojové technológie s rôznymi ihlovými systémami (hygienické moduly) alebo aplikuje metódy bez prístroja.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Permanent make-up dizajnér
Permanent make-up štylista
Špecialista pre permenentný make-up tváre
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142007 - Pracovník permanentného mejkapu
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
osobnostný rozvoj
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyziológia človeka
Špecifikácia:
Základné funkcie kože – ochranná, rohovatenie, rastová, tvorba melanínu – súvislosť týchto funkcií s výkonom a výsledným stavom tetovania.
3
tvárová typológia, korekcie
Špecifikácia:
Tvary tvárí a asymetrie jednotlivých tvarov, tvary obočí, očí, pier a ich asymetrie (rozdiely: jedno obočie padá nižšie, druhé je vyššie, jedno je hranatejšie, druhé oblejšie a pod.). Cieľom mikropigmentácie tváre je, aby sa odstránila asymetria.
3
prístroje a pomôcky pri tetovaní
Špecifikácia:
Dokumentácia k tetovacím prístrojom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ: prehlásenia o bezpečnosti, návody na použitie, prevádzkový poriadok. Pomôcky a pomocný materiál: pinzety, nožničky, ceruzky na vykresľovanie, šablóny, pravítko, textílie, vatové tyčinky atď. a prostriedky na zabezpečenie hygieny pracoviska (dezinfekcie).
3
dermatológia
Špecifikácia:
Indikácie a kontraindikácie, zásady pri porušení integrity kože, kožné ochorenia v zónach mikropigmentovania tváre, prípravky na znecitlivenie a hojenie, alergické reakcie, domáca starostlivosť.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
tetovacie technológie a metódy na výkon permanentného make-upu
Špecifikácia:
Prístrojové ihlové systémy (hygienické moduly), techniky vpravenia pigmentovej farby do kože.
3
mikropigmentácia častí tváre - obočie, očné linky, pery
Špecifikácia:
Tetovanie obočia, očných liniek a pier so znalosťou techník, sklonov s použitím rôznych ihlových systémov : línie jemné, hrubšie, krúžkovanie, šráfovanie (sieťka), tieňovanie, výplň, kontúry.
3
základy pigmentológie a farebnej typológie
Špecifikácia:
Základy pigmentológie - náuky o farbách podľa chromatickej hviezdy, studené a teplé tóny pigmentových farieb, fototypy pleti a tóny (studený, teplý), výber vhodných farieb, miešanie farieb.
3
hygienické požiadavky, normy, podmienky a zásady pre výkon permanentného make-upu
Špecifikácia:
Prevádzkový a reklamačný poriadok, kartotečný záznam (obsah, údaje, vrátane súhlasného podpisu klientov s výkonom a prehlásenia o pravdivosti odpovedí na nevyhnutné otázky pre výkon PMU).
3
stavba a funkcia kožného systému
Špecifikácia:
Zloženie kože a úroveň preniknutia pigmentovej farby do pokožky, indikácie a kontraindikácie, vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce výkon tetovania a trvácnosť uloženia farby v koži.
3
tetovacie prostriedky, pomôcky a prípravky
3
hygienické a bezpečnostné predpisy platné v odbore v súlade s ochranou zdravia a životného prostredia
3
technické a prístrojové vybavenie tetovacieho salónu
3
ochranný pracovný odev, pracovné pomôcky
3
pigmentové farby a postupy miešania farieb
Špecifikácia:
Skladovanie, trvanlivosť farieb. Riešenie alergických reakcií.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykresľovanie tvarov obočí, očných liniek, kontúr pier pred výkonom permanentného make-upu
Špecifikácia:
Typológia tváre, určenie asymetrie pomocou merania pre obočie, oči, pery. Zásady korekcie asymetrie (rozdielov), odstránenie asymetrie,techniky vykresľovania a tetovania tvarov obočí, očných liniek a hornej a spodnej pery.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
mikropigmentácia tváre
Špecifikácia:
Mikropigmentácia (obočie, očné linky, pery)) krok za krokom v správnej postupnosti: typológia, meranie asymetrie, úprava, grafika, korekcia asymetrie, tvary, výber pigmentovej farby, voľba ihiel a techník, ukončenie.
3
výber pigmentových farieb a miešanie farieb
Špecifikácia:
Popis pigmentových farieb na obočie, očné linky, pery. Zásady pri výbere farieb podľa farebnej typológie pleti a tónov pleti (studený, teplý) a na základe veku. Zásady pri miešaní farieb pre jednotlivé fototypy pleti.
3
príprava pracovného miesta a práca s prístrojovým zariadením
Špecifikácia:
Príprava pracoviska na permanentný make-up v súlade s hygienickými požiadavkami, použitie prístrojovej technológie (prístroj a ihlové systémy) podľa návodu na použitie a v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
3
určovanie typológie pleti
3
poskytovanie poradenstva a empatická komunikácia so zákazníkom v záujme získavania a udržania zákazníkov
3
dodržiavanie hygienických zásad pri starostlivosti o pleť
3
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do tetovacieho salónu
3
práca s registračnou pokladnicou
3
ošetrovanie pleti ochrannými pleťovými prípravkami a konečná úprava permanentného make-upu
3
výber a aplikácia vhodne zvolených pleťových prípravkov
3
dezinfekcia a čistenie pracovných pomôcok a pracovného prostredia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.