Pracovník permanentného make-upu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník permanentného make-upu

Pracovník permanentného make-upu vykonáva úpravu (asymetrické korekcie) obočia, očných liniek a pier aplikovaním pigmentových farieb do pokožky. Používa tetovacie prístrojové technológie s rôznymi ihlovými systémami (hygienické moduly) alebo aplikuje metódy bez prístroja.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Permanent make-up dizajnér
Permanent make-up štylista
Špecialista pre permenentný make-up tváre
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08 5142007 - Pracovník permanentného mejkapu
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  Základné funkcie kože – ochranná, rohovatenie, rastová, tvorba melanínu – súvislosť týchto funkcií s výkonom a výsledným stavom tetovania.
 • stupeň EKR 3 tvárová typológia, korekcie
  Špecifikácia:
  Tvary tvárí a asymetrie jednotlivých tvarov, tvary obočí, očí, pier a ich asymetrie (rozdiely: jedno obočie padá nižšie, druhé je vyššie, jedno je hranatejšie, druhé oblejšie a pod.). Cieľom mikropigmentácie tváre je, aby sa odstránila asymetria.
 • stupeň EKR 3 prístroje a pomôcky pri tetovaní
  Špecifikácia:
  Dokumentácia k tetovacím prístrojom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ: prehlásenia o bezpečnosti, návody na použitie, prevádzkový poriadok. Pomôcky a pomocný materiál: pinzety, nožničky, ceruzky na vykresľovanie, šablóny, pravítko, textílie, vatové tyčinky atď. a prostriedky na zabezpečenie hygieny pracoviska (dezinfekcie).
 • stupeň EKR 3 dermatológia
  Špecifikácia:
  Indikácie a kontraindikácie, zásady pri porušení integrity kože, kožné ochorenia v zónach mikropigmentovania tváre, prípravky na znecitlivenie a hojenie, alergické reakcie, domáca starostlivosť.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 tetovacie technológie a metódy na výkon permanentného make-upu
  Špecifikácia:
  Prístrojové ihlové systémy (hygienické moduly), techniky vpravenia pigmentovej farby do kože.
 • stupeň EKR 3 mikropigmentácia častí tváre - obočie, očné linky, pery
  Špecifikácia:
  Tetovanie obočia, očných liniek a pier so znalosťou techník, sklonov s použitím rôznych ihlových systémov : línie jemné, hrubšie, krúžkovanie, šráfovanie (sieťka), tieňovanie, výplň, kontúry.
 • stupeň EKR 3 základy pigmentológie a farebnej typológie
  Špecifikácia:
  Základy pigmentológie - náuky o farbách podľa chromatickej hviezdy, studené a teplé tóny pigmentových farieb, fototypy pleti a tóny (studený, teplý), výber vhodných farieb, miešanie farieb.
 • stupeň EKR 3 hygienické požiadavky, normy, podmienky a zásady pre výkon permanentného make-upu
  Špecifikácia:
  Prevádzkový a reklamačný poriadok, kartotečný záznam (obsah, údaje, vrátane súhlasného podpisu klientov s výkonom a prehlásenia o pravdivosti odpovedí na nevyhnutné otázky pre výkon PMU).
 • stupeň EKR 3 stavba a funkcia kožného systému
  Špecifikácia:
  Zloženie kože a úroveň preniknutia pigmentovej farby do pokožky, indikácie a kontraindikácie, vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce výkon tetovania a trvácnosť uloženia farby v koži.
 • stupeň EKR 3 tetovacie prostriedky, pomôcky a prípravky
 • stupeň EKR 3 hygienické a bezpečnostné predpisy platné v odbore v súlade s ochranou zdravia a životného prostredia
 • stupeň EKR 3 technické a prístrojové vybavenie tetovacieho salónu
 • stupeň EKR 3 ochranný pracovný odev, pracovné pomôcky
 • stupeň EKR 3 pigmentové farby a postupy miešania farieb
  Špecifikácia:
  Skladovanie, trvanlivosť farieb. Riešenie alergických reakcií.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vykresľovanie tvarov obočí, očných liniek, kontúr pier pred výkonom permanentného make-upu
  Špecifikácia:
  Typológia tváre, určenie asymetrie pomocou merania pre obočie, oči, pery. Zásady korekcie asymetrie (rozdielov), odstránenie asymetrie,techniky vykresľovania a tetovania tvarov obočí, očných liniek a hornej a spodnej pery.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 mikropigmentácia tváre
  Špecifikácia:
  Mikropigmentácia (obočie, očné linky, pery)) krok za krokom v správnej postupnosti: typológia, meranie asymetrie, úprava, grafika, korekcia asymetrie, tvary, výber pigmentovej farby, voľba ihiel a techník, ukončenie.
 • stupeň EKR 3 výber pigmentových farieb a miešanie farieb
  Špecifikácia:
  Popis pigmentových farieb na obočie, očné linky, pery. Zásady pri výbere farieb podľa farebnej typológie pleti a tónov pleti (studený, teplý) a na základe veku. Zásady pri miešaní farieb pre jednotlivé fototypy pleti.
 • stupeň EKR 3 príprava pracovného miesta a práca s prístrojovým zariadením
  Špecifikácia:
  Príprava pracoviska na permanentný make-up v súlade s hygienickými požiadavkami, použitie prístrojovej technológie (prístroj a ihlové systémy) podľa návodu na použitie a v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
 • stupeň EKR 3 určovanie typológie pleti
 • stupeň EKR 3 poskytovanie poradenstva a empatická komunikácia so zákazníkom v záujme získavania a udržania zákazníkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie hygienických zásad pri starostlivosti o pleť
 • stupeň EKR 3 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do tetovacieho salónu
 • stupeň EKR 3 práca s registračnou pokladnicou
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie pleti ochrannými pleťovými prípravkami a konečná úprava permanentného make-upu
 • stupeň EKR 3 výber a aplikácia vhodne zvolených pleťových prípravkov
 • stupeň EKR 3 dezinfekcia a čistenie pracovných pomôcok a pracovného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie