Procesný technik v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia, pripravuje procesné plány, technickú dokumentáciu a postupy výroby. Zabezpečuje a riadi ostatné procesné úkony súvisiace s výrobou zahŕňajúce oblasť podporných služieb a činností údržby, logistiky a skladovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Procesný inžinier v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116003 - Procesný technik v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
6
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
6
priemyselná ekológia
6
chemické procesy
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
5
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
5
technológia výroby farmaceutík
5
technológia výroby tukov a kozmetiky
5
technológia výroby gumárenských výrobkov
5
anorganická chémia
5
organická chémia
5
chémia silikátov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
meranie spotreby práce, vypracovávanie časových štúdií, ich vyhodnocovanie a stanovovanie spotreby času v chemickej výrobe
6
zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
6
riadenie procesov v chemickej výrobe, vrátane kontroly posudzovania ich priebehu
6
zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
6
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
6
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
6
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
6
stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
6
spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.