Procesný technik v chemickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Procesný technik v chemickej výrobe

Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia, pripravuje procesné plány, technickú dokumentáciu a postupy výroby. Zabezpečuje a riadi ostatné procesné úkony súvisiace s výrobou zahŕňajúce oblasť podporných služieb a činností údržby, logistiky a skladovania.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Procesný inžinier v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116003 - Procesný technik v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Technik chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 5 chemické procesy
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a spracovania chemických vlákien
 • stupeň EKR 5 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 5 technológia výroby tukov a kozmetiky
 • stupeň EKR 5 technológia výroby gumárenských výrobkov
 • stupeň EKR 5 anorganická chémia
 • stupeň EKR 5 organická chémia
 • stupeň EKR 5 chémia silikátov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 meranie spotreby práce, vypracovávanie časových štúdií, ich vyhodnocovanie a stanovovanie spotreby času v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie procesov v chemickej výrobe, vrátane kontroly posudzovania ich priebehu
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
 • stupeň EKR 6 voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
 • stupeň EKR 6 stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
 • stupeň EKR 6 stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
 • stupeň EKR 6 spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie