Špecialista údržby v chemickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby v chemickej výrobe

Špecialista údržby v chemickej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno-technologických zariadení. Plánuje náklady na údržbu a sleduje ich čerpanie. Vypracováva technické postupy na úpravu a opravu zariadení. Koordinuje činnosť technikov údržby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Inžinier údržby v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145004 - Špecialista údržby v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 7 prevádzka a údržba technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 6 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 5 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a spracovania chemických vlákien
 • stupeň EKR 5 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 5 technológia výroby tukov a kozmetiky
 • stupeň EKR 5 technológia výroby gumárenských výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti a opravách strojov a zariadení
 • stupeň EKR 6 spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 6 kontrola metodiky a postupu rýchleho odstraňovania technických porúch v rámci riadenia útvaru prevádzky a údržby v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 6 kontrola prevádzkových finančných plánov útvarov prevádzky a údržby v rámci jej riadenia a koordinácia technických operácií
 • stupeň EKR 6 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a v technických podkladoch na vyhotovovanie, údržbu a opravy nástrojov, náradia a iných výrobných pomôcok
 • stupeň EKR 5 obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
 • stupeň EKR 5 vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie