Špecialista údržby v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby v chemickej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace najmä s preventívnou údržbou strojno-technologických zariadení. Plánuje náklady na údržbu a sleduje ich čerpanie. Vypracováva technické postupy na úpravu a opravu zariadení. Koordinuje činnosť technikov údržby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Inžinier údržby v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08
2145004 - Špecialista údržby v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
7
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
prevádzka a údržba technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
5
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
5
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
5
technológia výroby farmaceutík
5
technológia výroby tukov a kozmetiky
5
technológia výroby gumárenských výrobkov
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti a opravách strojov a zariadení
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
6
kontrola metodiky a postupu rýchleho odstraňovania technických porúch v rámci riadenia útvaru prevádzky a údržby v chemickej výrobe
6
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
6
kontrola prevádzkových finančných plánov útvarov prevádzky a údržby v rámci jej riadenia a koordinácia technických operácií
6
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
6
zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
6
orientácia v normách a v technických podkladoch na vyhotovovanie, údržbu a opravy nástrojov, náradia a iných výrobných pomôcok
6
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
5
vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.