Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe prispieva k zabezpečeniu kvality v chemickej výrobe, ale aj v laboratóriu, odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, navrhuje riešenia a prostredníctvom interných auditov vytvára predpoklady vysokej kvality chemickej výroby. Dohliada na dodržiavanie pracovno-technologickej disciplíny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Samostatný chemický technik kontroly kvality
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08
2145003 - Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
7
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
technológia výroby farmaceutík
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
6
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
6
technológia výroby tukov a kozmetiky
6
technológia výroby gumárenských výrobkov
6
technológia spracovania ropy
6
priemyselná ekológia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
7
koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov
7
posudzovanie kvality a rozmerov gumárenských polotovarov a výrobkov
7
spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
7
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
7
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
7
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
7
hodnotenie kvality a úplnosti dokumentácie bozp
7
využívanie rôznych techník zlepšovania kvality v chemickej výrobe
7
riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v organizácii
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v chemickej výrobe
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
6
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
6
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
6
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.