Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe

Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe prispieva k zabezpečeniu kvality v chemickej výrobe, ale aj v laboratóriu, odhaľuje slabé miesta v systéme manažérstva kvality, navrhuje riešenia a prostredníctvom interných auditov vytvára predpoklady vysokej kvality chemickej výroby. Dohliada na dodržiavanie pracovno-technologickej disciplíny.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Samostatný chemický technik kontroly kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145003 - Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 6 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 technológia výroby a spracovania chemických vlákien
 • stupeň EKR 6 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 technológia výroby tukov a kozmetiky
 • stupeň EKR 6 technológia výroby gumárenských výrobkov
 • stupeň EKR 6 technológia spracovania ropy
 • stupeň EKR 6 priemyselná ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie kvality a rozmerov gumárenských polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
 • stupeň EKR 7 organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kvality a úplnosti dokumentácie bozp
 • stupeň EKR 7 využívanie rôznych techník zlepšovania kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v organizácii
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
 • stupeň EKR 6 tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie