Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe je zodpovedný za úroveň kvality vo výrobnom procese. Analyzuje riziká a slabé miesta v systéme riadenia kvality, navrhuje riešenia a vytvára predpoklady na zvyšovanie kvality chemickej výroby. Aplikuje nové inovatívne metódy riadenia kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality. Aktívne sa podieľa na trvalom zvyšovaní úrovne systému kvality. Spolupracuje pri analýze a riešení reklamácií. Riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Aktívne sa zúčastňuje na príprave a realizácii zákazníckych a interných auditov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3768/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Inžinier kvality
SK Manažér kvality
EN Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Poznámka: ISO/TS 16949, QMS a EMS v zmysle EN ISO 19011
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na výkon zamestnania je odporúčaná prax v oblasti technológie chemickej výroby alebo v oblasti kvality vo výrobnej spoločnosti.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145003
ESCO
1217
SK NACE Rev. 2
C19,C20,C21,C22
CPA 2015
C19,C20,C21,C22
Príslušnosť k povolaniu
2145003

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemická technológia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chemických technológiách a odborné znalosti o technológií výroby v danom odvetví chemickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečovania interných a zákazníckych auditov a certifikačných overovaní v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
algoritmy riadenia kvality v chemickej výrobe so zabezpečením spoľahlivosti a bezpečnosti dát
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti použitia informačných technológií a skenerov na zistenie množstva a kvality suroviny a výrobkov
Príznak: Sektorová (5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie kvality výstupov chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie o výsledkoch analýz, rozborov a vykonaných kontrolách v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou vykonávaných činností, produktov a služieb v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie kvality a úplnosti dokumentácie BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring inovatívnych a vývojových trendov v oblasti riadenia kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia inovatívnych systémov počítačom riadených procesov v riadení kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj pokročilých algoritmov riadenia kvality so zabezpečením spoľahlivosti a bezpečnosti dát v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
6
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia práce a správna manipulácia pri odbere a uchovávaní vzoriek v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rôznych techník zlepšovania kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác pri spracovávaní dát a ich analýz
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.