Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy obsluhuje stroje a vykonáva prípravné práce na zariadeniach a linkách na miešanie zmesí, prípravu polotovarov a výrobu gumárenských výrobkov a polotovarov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3766/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Požadovaný stupeň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8141
SK ISCO-08
8141000
ESCO
2587
SK NACE Rev. 2
C22
CPA 2015
C22
Príslušnosť k povolaniu
8141000

Kompetencie

4
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
organická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
gumárenské suroviny
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia prípravy gumárenských zmesí
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby gumárenských výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia prípravy zmesí na výrobu pneumatík
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby pneumatík
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a protektorovania pneumatík
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ekonomika a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výrobná dokumentácia tovaru v gumárenskej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov vo výrobe výrobkov z gumy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obsluhy a nastavovania strojov vo výrobe gumárenských výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej a výrobnej dokumentácie v gumárenskej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a liniek na dokončovacie operácie v plastikárskom a gumárskom priemysle a zariadení na povrchové úpravy polymérov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha gumárenských strojov a zariadení vo výrobe a pri vulkanizácii všetkých druhov pneumatík (veloplášťov, motoplášťov, autoplášťov)
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha gumárenských strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík a drobných gumových výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha gumárenských strojov a zariadení na miešanie, ohrievanie a ťahanie gumárenských zmesí a ich úpravu
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie ovládacích panelov dis/kontinuálnej linky na výrobu zmesí, profilov, výrobkov technickej, zdravotnej, potravinárskej pryže
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
riadenie ovládacích panelov štvorvalcovej linky na pogumovávanie textilu v gumárenskej výrobe a vo výrobe veloplášťov, motoplášťov a autoplášťov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a riadenie automatizovaných a robotizovaných liniek vo výrobe výrobkov z gumy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.