Chemický technik v priemyselnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chemický technik v priemyselnej výrobe Chemický technik v priemyselnej výrobe kontroluje pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných surovín, medziproduktov a hotových výrobkov. Zodpovedá za vedenie príslušnej dokumentácie. Vypracováva atesty kvality hotových výrobkov pred ich expedíciou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3764/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Chemický technik (laborant) - v priemysle
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3116
SK ISCO-08
3116008
ESCO
1216
SK NACE Rev. 2
C13,C15,C17,C19,C20,C21,C22,C23
CPA 2015
C13,C15,C17,C19,C20,C21,C22,C23
Príslušnosť k povolaniu
3116008

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metrológia v chemickom priemysle
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby gumárenských výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Budúca
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odbery vzoriek a skúšky plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie výsledkov merania
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prezentácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: obsluha laboratórnych meracích prístrojov
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.