Chemický technik v priemyselnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chemický technik v priemyselnej výrobe

Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe kontroluje pomocou laboratórnych metód a prístrojov kvalitu vstupných surovín, medziproduktov, hotových výrobkov a vypracováva atesty kvality hotových výrobkov pred ich expedíciou.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116004 - Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba papiera a papierových výrobkov
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
 • stupeň EKR 4 organická chémia
 • stupeň EKR 4 analytická chémia
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 4 validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
 • stupeň EKR 4 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 3 technológia výroby celulózy a papiera
 • stupeň EKR 3 technológia výroby gumárenských výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 2 metrológia v chemickom priemysle

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 odbery vzoriek a skúšky plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
 • stupeň EKR 4 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
 • stupeň EKR 4 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
 • stupeň EKR 4 obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
  Špecifikácia:
  obsluha laboratórnych meracích prístrojov
 • stupeň EKR 3 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie