Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe vykonáva základné odborné práce pri technologických operáciách vo farmaceutickej výrobe. Vyrába farmaceutické produkty podľa dodanej výrobnej dokumentácie a predpísaných noriem správnej výrobnej praxe a kontroluje kvalitu výrobkov. Zodpovedá za vedenie dokumentácie spojenej s výrobou farmaceutických výrobkov. Obsluhuje, kontroluje a nastavuje stroje vo farmaceutickej výrobe. Uskutočňuje čistenie a sanitáciu pracoviska a zariadení podľa noriem a výrobnej dokumentácie. Dodržiava príslušné operačné postupy s cieľom vyrábať efektívne a kvalitne. Používa predpísané ochranné pracovné pomôcky, dodržiava zásady BOZP.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3762/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8131
SK ISCO-08
8131003
ESCO
2571
SK NACE Rev. 2
C21
CPA 2015
C21
Príslušnosť k povolaniu
8131003

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Poznanie všeobecných zákonitostí štruktúr látok a zákonitostí premien východiskových látok na produkty.
Perspektíva: Aktuálna
3
analytická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Využitie vedomostí zo všeobecnej a anorganickej chémie, matematiky, fyziky.
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické procesy
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Technológia chemických procesov z hľadiska strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe. Poznanie všeobecných a spoločných vlastností jednotlivých prvkov, poznanie chemických látok a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia farmaceutickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Prehľad o základných technologických pojmoch, vedomosti o prípravách liekových foriem s homogénnou a heterogénnou štruktúrou, poznanie a zdôvodnenie postupov pri chemickej a farmaceutickej výrobe a farmaceutických výrobách, orientácia podľa technologických noriem, predpisov a validity.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby sanitácie výrobných priestorov a metodológia jej kontroly, resp. hodnotenia úrovne
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
liekové formy, farmakológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Poznatky o výrobe liečiv, použitie základných skupín liečiv z toxikológie a mikrobiológie, práca s liekopisom.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy kvality vo farmaceutickej kontrole
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutické technológie, druhy strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obsluhy a nastavovania strojov vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o technologické zariadenia vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
funkcie strojno-technologických zariadení vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontinuálne výrobné linky vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4
digitálne nástroje riadenia procesu výroby a vedenia výrobnej dokumentácie vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológie automatizovaných procesov kontroly kvality vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Hygiena práce a pracovného prostredia z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom, reprodukčne toxickým faktorom, aktívnymi farmaceutickými substanciami a chemickými látkami, ktoré vykazujú iné nebezpečenstvo, škodlivosť alebo toxicitu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dobrá znalosť práce s KBÚ
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
overovanie správnych funkcií chemických laboratórnych prístrojov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technológie automatizovaných procesov kontroly kvality vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia farmaceuticko – technologických metód
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
naprogramovanie a nastavenie chemických laboratórnych prístrojov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie zápisov do záznamovej dokumentácie (denníky čistenia, záznamové listy, operačné listy) útvaru v zmysle zásad správnej výrobnej praxe vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia surovín vo farmaceutickej výrobe pre jednotlivé výrobné šarže podľa výrobnej a analytickej dokumentácie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba farmaceutických produktov podľa pokynov priameho nadriadeného, dodanej výrobnej dokumentácie a predpísaných štandardných operačných postupov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatických tabletovacích lisov na výrobu jadier vo farmaceutickej výrobe, vrátane kontroly hmotnosti a kvality jadier
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie strojov, diskontinuálnych liniek a zariadení na výrobu liečiv a prípravkov vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Kontrolovanie chodu a správna funkcia obsluhovaného zariadenia, spolupráca pri zoraďovaní, opravách a preventívnej údržbe, samostatné vykonávanie autonómnej údržby, zmena šarže, kódov, nastavovanie zariadení a pomocných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie a riadenie automatizovaných a robotizovaných liniek vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených farmaceutických výrobných procesov a ovládanie kontinuálnych výrobných liniek vo farmaceutickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie kontinuálnych výrobných liniek vo farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.