Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe

Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe vykonáva základné odborné práce pri technologických operáciách vo farmaceutickej výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Chemik - operátor
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08 8131003 - Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 chemické procesy
  Špecifikácia:
  Technológia chemických procesov z hľadiska strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe. Poznanie všeobecných a spoločných vlastností jednotlivých prvkov, poznanie chemických látok a procesov.
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
  Špecifikácia:
  Poznanie všeobecných zákonitostí štruktúr látok a zákonitostí premien východiskových látok na produkty.
 • stupeň EKR 4 zdravie a hygiena pri práci
  Špecifikácia:
  Hygiena práce a pracovného prostredia z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom, reprodukčne toxickým faktorom, aktívnymi farmaceutickými substanciami a chemickými látkami, ktoré vykazujú iné nebezpečenstvo, škodlivosť alebo toxicitu.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  Poznatky o výrobe liečiv, použitie základných skupín liečiv z toxikológie a mikrobiológie, práca s liekopisom.
 • stupeň EKR 3 analytická chémia
  Špecifikácia:
  Využitie vedomostí zo všeobecnej a anorganickej chémie, matematiky, fyziky.
 • stupeň EKR 3 biológia
 • stupeň EKR 4 technológia výroby
  Špecifikácia:
  Prehľad o základných technologických pojmoch, vedomosti o prípravách liekových foriem s homogénnou a heterogénnou štruktúrou, poznanie a zdôvodnenie postupov pri chemickej a farmaceutickej výrobe a farmaceutických výrobách, orientácia podľa technologických noriem, predpisov a validity.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha a nastavovanie strojov, liniek a zariadení na výrobu liečív a prípravkov vo farmaceutickej výrobe
  Špecifikácia:
  Kontrolovanie chodu a správna funkcia obsluhovaného zariadenia, spolupráca pri zoraďovaní, opravách a preventívnej údržbe, samostatné vykonávanie autonómnej údržby, zmena šarže, kódov, nastavovanie zariadení a pomocných systémov.
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 3 obsluha a zostrojovanie automatických tabletovacích lisov na výrobu jadier vo farmaceutickej výrobe, vrátane kontroly hmotnosti a kvality jadier
 • stupeň EKR 3 príprava a kompletizácia surovín vo farmaceutickej výrobe pre jednotlivé výrobné šarže podľa výrobnej a analytickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 overovanie správnych funkcií chemických laboratórnych prístrojov
 • stupeň EKR 4 naprogramovanie a nastavenie chemických laboratórnych prístrojov
 • stupeň EKR 4 čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
 • stupeň EKR 4 výroba farmaceutických produktov podľa pokynov priameho nadriadeného, dodanej výrobnej dokumentácie a predpísaných štandardných operačných postupov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie zápisov do záznamovej dokumentácie (denníky čistenia, zaznamové listy, operačné listy) útvaru v zmysle zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 4 používanie osobných ochranných pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality
  Špecifikácia:
  Kontrola kvality balení a prípravkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie