Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo farmaceutickej výrobe. Pripravuje formulačné, laboratórne, pilotné a klinické vývojové projekty farmaceutického vývoja, vedie predpísanú dokumentáciu z priebehu výroby a vývoja jednotlivých výrobných šarží výrobkov podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Nariadenie vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, § 40
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08
3213004 - Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Príslušnosť k povolaniu
Farmaceutický laborant

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
analytická chémia
Špecifikácia:
Kvantitatívne a kvalitatívne chemické analýzy.
4
metrológia v chemickom priemysle
4
fyzikálna chémia
4
farmaceutická chémia
4
biofarmácia
4
liekové formy, farmakológia
Špecifikácia:
Práca s odbornou literatúrou, liekopismi, zákonitosti pôsobenia liečiv, ich indikácia a kontraindikácia.
4
farmaceutická technológia
4
farmaceutická analýza
4
toxikológia
Špecifikácia:
Poznanie právnych noriem upravujúcich problematiku toxických látok, životné a pracovné prostredie.
4
spôsoby prípravy liečebných prostriedkov z prírodných zdrojov
4
biochémia
4
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
4
technológia výroby farmaceutík
4
zdravie a hygiena pri práci
Špecifikácia:
Hygiena práce a pracovného prostredia z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom, reprodukčne toxickým faktorom, aktívnymi farmaceutickými substanciami a chemickými látkami, ktoré vykazujú iné nebezpečenstvo, škodlivosť alebo toxicitu.
4
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
SAP
3
funkčný princíp zariadení na výrobu liekových foriem a ich validity
4
postupy prípravy pevných, polotuhých, tekutých liekových foriem
Špecifikácia:
Zvládnutie jednotlivých technológií od ľahkých - priame lisovanie tabliet, cez vlhkú granuláciu, obaľovanie tabliet, prípravu retardov, prípravu peliet, kapsúl, šumivých tabliet.
4
predpisy správnej výrobnej praxe na výrobu liekov
Špecifikácia:
V zmysle platnej legislatívy (zákon o lieku a súvisiace predpisy) je nutná znalosť správnej výrobnej praxe štandardov pre výrobu liekov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
4
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
4
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
4
ciachovanie analytických závaží, teplomerov a kalibračných kvapalín
3
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
3
riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených farmaceutických výrobných procesov
3
výroba jednotlivých liekových foriem
4
prepočty koncentrácií danej látky v zmesi, hustota roztokov, prepočet množstva účinnej látky a excipientov pri príprave laboratórnych a pilotných šarží
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.