Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov

Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo farmaceutickej výrobe. Pripravuje formulačné, laboratórne, pilotné a klinické vývojové projekty farmaceutického vývoja, vedie predpísanú dokumentáciu z priebehu výroby a vývoja jednotlivých výrobných šarží výrobkov podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
 • Nariadenie vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, § 40
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08 3213004 - Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Príslušnosť k povolaniu Farmaceutický laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 analytická chémia
  Špecifikácia:
  Kvantitatívne a kvalitatívne chemické analýzy.
 • stupeň EKR 4 metrológia v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 4 farmaceutická chémia
 • stupeň EKR 4 biofarmácia
 • stupeň EKR 4 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  Práca s odbornou literatúrou, liekopismi, zákonitosti pôsobenia liečiv, ich indikácia a kontraindikácia.
 • stupeň EKR 4 farmaceutická technológia
 • stupeň EKR 4 farmaceutická analýza
 • stupeň EKR 4 toxikológia
  Špecifikácia:
  Poznanie právnych noriem upravujúcich problematiku toxických látok, životné a pracovné prostredie.
 • stupeň EKR 4 spôsoby prípravy liečebných prostriedkov z prírodných zdrojov
 • stupeň EKR 4 biochémia
 • stupeň EKR 4 systém riadenia BOZP a PO v organizácii
 • stupeň EKR 4 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 4 zdravie a hygiena pri práci
  Špecifikácia:
  Hygiena práce a pracovného prostredia z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom, reprodukčne toxickým faktorom, aktívnymi farmaceutickými substanciami a chemickými látkami, ktoré vykazujú iné nebezpečenstvo, škodlivosť alebo toxicitu.
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  SAP
 • stupeň EKR 4 funkčný princíp zariadení na výrobu liekových foriem a ich validity
 • stupeň EKR 4 postupy prípravy pevných, polotuhých, tekutých liekových foriem
  Špecifikácia:
  Zvládnutie jednotlivých technológií od ľahkých - priame lisovanie tabliet, cez vlhkú granuláciu, obaľovanie tabliet, prípravu retardov, prípravu peliet, kapsúl, šumivých tabliet.
 • stupeň EKR 4 predpisy správnej výrobnej praxe na výrobu liekov
  Špecifikácia:
  V zmysle platnej legislatívy (zákon o lieku a súvisiace predpisy) je nutná znalosť správnej výrobnej praxe štandardov pre výrobu liekov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
 • stupeň EKR 4 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
 • stupeň EKR 4 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
 • stupeň EKR 3 ciachovanie analytických závaží, teplomerov a kalibračných kvapalín
 • stupeň EKR 3 validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených farmaceutických výrobných procesov
 • stupeň EKR 4 výroba jednotlivých liekových foriem
 • stupeň EKR 4 prepočty koncentrácií danej látky v zmesi, hustota roztokov, prepočet množstva účinnej látky a excipientov pri príprave laboratórnych a pilotných šarží

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie