Aplikačný technik v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Servisný technik v chemickom priemysle
Technik chemických, farmaceutických a textilných operácií
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116001 - Aplikačný technik v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
5
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
5
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
5
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
5
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Špecifikácia:
Zaznamenáva podmienky skúšok pre aplikáciu ďalších skúšok.
5
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odbery vzoriek a skúšky plastových materiálov a výrobkov
5
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
5
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
5
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
5
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
4
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.