Aplikačný technik v chemickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Aplikačný technik v chemickej výrobe

Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Servisný technik v chemickom priemysle
Technik chemických, farmaceutických a textilných operácií
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08 3116001 - Aplikačný technik v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu Technik chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a spracovania chemických vlákien
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
 • stupeň EKR 5 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
  Špecifikácia:
  Zaznamenáva podmienky skúšok pre aplikáciu ďalších skúšok.
 • stupeň EKR 4 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 odbery vzoriek a skúšky plastových materiálov a výrobkov
 • stupeň EKR 5 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
 • stupeň EKR 5 validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
 • stupeň EKR 5 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
 • stupeň EKR 4 manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
 • stupeň EKR 4 aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie