Pomocný pracovník v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v chemickej výrobe vykonáva práce, ktoré nesúvisia priamo s riadením chemickej výroby, ale ju podporujú. Jedná sa o rôzne manipulačné činnosti, skladovanie a presun materiálov, čistiace práce a prípravu aditívov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Manipulačný pracovník v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08
9329008 - Pomocný pracovník v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
2
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
2
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
1
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
skladovanie chemických látok, surovín, materiálu, výrobkov, medziproduktov a vedľajších produktov chemických a spracovateľských výrob
2
evidencia, balenie a expedícia v chemickej výrobe
1
vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia
1
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.