Dispečer v chemickom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer v chemickom priemysle

Dispečer v chemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru (podniku, závodu) a výrobu produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky polotovarov medzi výrobnými jednotkami a expedíciu hotových výrobkov. Koordinuje riešenie neštandardných stavov a komunikuje s interným a externým prostredím v zmysle interných a externých predpisov.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Koordinátor chemického závodu/podniku
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3133 - Dispečeri v chemickom priemysle
SK ISCO-08 3133000 - Dispečer v chemickom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Technik chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
  Špecifikácia:
  Nadväznosti jednotlivých technológií v rámci celého reťazca od prísunu surovín po výrobu konečného produktu. Všeobecný prehľad o chemických procesoch.
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania ropy
  Špecifikácia:
  Jednotlivé kroky spracovania ropy na motorové palivá vrátane hydroganačných a krakovacích procesov. Pyrolýzne procesy a výroba plastov.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
  Špecifikácia:
  Poznanie vlastností nebezpečných látok, miesta kde sa nachádzajú, spôsob manipulácie s nimi a spôsob ich likvidácie.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Znalosť kvality jednotlivých výrobkov v zmysle príslušných noriem.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Znalosti o max. povolených hodnotách znečisťujúcich látok vypúšťaných do vonkajšieho prostredia a postupy v prípade prekročenia max. povolených hodnôt.
 • stupeň EKR 3 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 organická chémia
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o druhoch organických syntéz a podmienkach výroby rôznych organických látok.
 • stupeň EKR 3 anorganická chémia
 • stupeň EKR 3 technológia výroby farmaceutík

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 dispečerské riadenie a koordinácia činností jednotlivých prevádzok v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie likvidácie havarijných stavov chemickej výroby alebo prevádzky, koordinácia zásahov záchranárskych a opravárskych čiat a vykonávanie ďalších opatrení pri havarijných stavoch
 • stupeň EKR 4 koordinácia zabezpečovania prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polotovarov
 • stupeň EKR 4 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
 • stupeň EKR 3 orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 3 orientácia v technikách ochrany životného prostredia pri zaobchádzaní s chemickými látkami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie