Dispečer v chemickom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer v chemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru (podniku, závodu) a výrobu produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky polotovarov medzi výrobnými jednotkami a expedíciu hotových výrobkov. Koordinuje riešenie neštandardných stavov a komunikuje s interným a externým prostredím v zmysle interných a externých predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Koordinátor chemického závodu/podniku
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
3133 - Dispečeri v chemickom priemysle
SK ISCO-08
3133000 - Dispečer v chemickom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Špecifikácia:
Nadväznosti jednotlivých technológií v rámci celého reťazca od prísunu surovín po výrobu konečného produktu. Všeobecný prehľad o chemických procesoch.
5
technológia spracovania ropy
Špecifikácia:
Jednotlivé kroky spracovania ropy na motorové palivá vrátane hydroganačných a krakovacích procesov. Pyrolýzne procesy a výroba plastov.
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
Špecifikácia:
Poznanie vlastností nebezpečných látok, miesta kde sa nachádzajú, spôsob manipulácie s nimi a spôsob ich likvidácie.
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Špecifikácia:
Znalosť kvality jednotlivých výrobkov v zmysle príslušných noriem.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Znalosti o max. povolených hodnotách znečisťujúcich látok vypúšťaných do vonkajšieho prostredia a postupy v prípade prekročenia max. povolených hodnôt.
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
3
organická chémia
Špecifikácia:
Základné vedomosti o druhoch organických syntéz a podmienkach výroby rôznych organických látok.
3
anorganická chémia
3
technológia výroby farmaceutík
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dispečerské riadenie a koordinácia činností jednotlivých prevádzok v chemickej výrobe
5
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
5
zabezpečovanie likvidácie havarijných stavov chemickej výroby alebo prevádzky, koordinácia zásahov záchranárskych a opravárskych čiat a vykonávanie ďalších opatrení pri havarijných stavoch
4
koordinácia zabezpečovania prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polotovarov
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
4
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
3
orientácia v technikách ochrany životného prostredia pri zaobchádzaní s chemickými látkami
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.