Majster (supervízor) v chemickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v chemickej výrobe

Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi prostredníctvom pracovného tímu bezpečné a ekonomické prevádzkovanie výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a noriem za účelom výroby chemických produktov v požadovanej kvalite a kvantite.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Majster/supervízor/vedúci zmeny v gumárenskej výrobe
Majster/supervízor/vedúci zmeny v petrochémii
Majster/supervízor/vedúci zmeny v rafinérii
Majster/supervízor/vedúci zmeny vo farmaceutickej výrobe
Majster/supervízor/vedúci zmeny vo výrobe plastov
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122008 - Majster (supervízor) v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Technik chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
  Špecifikácia:
  Znalosť princípov prevádzkovania a základných konštrukčných princípov strojov v chemickej výrobe (čerpadlá, kompresory, vývevy, kolóny, tepelné výmenníky, vzduchové chladiče).
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania ropy
  Špecifikácia:
  Znalosť procesov a technológie celého reťazca spracovania ropy (destilácie, reforming benzínov, hydrogenačné a krakovacie procesy, blending motorových palív). Znalosť bezpečnostných a enviromentálnych požiadaviek.
 • stupeň EKR 4 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
  Špecifikácia:
  Čistenie znečistených odpadových vôd, ochrana podzemných vôd, ochrana ovzdušia.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby farmaceutík
  Špecifikácia:
  Všeobecné základy výroby farmaceutík.
 • stupeň EKR 4 technológia organických výrob
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 3 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 3 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo zverenom úseku chemickej výroby
 • stupeň EKR 5 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 4 aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
 • stupeň EKR 4 riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 3 sledovanie a vyhodnocovanie pre vedenie chemických procesov a ich využitie pri riadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie