Majster (supervízor) v chemickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi prostredníctvom pracovného tímu bezpečné a ekonomické prevádzkovanie výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a noriem za účelom výroby chemických produktov v požadovanej kvalite a kvantite.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Majster/supervízor/vedúci zmeny v gumárenskej výrobe
Majster/supervízor/vedúci zmeny v petrochémii
Majster/supervízor/vedúci zmeny v rafinérii
Majster/supervízor/vedúci zmeny vo farmaceutickej výrobe
Majster/supervízor/vedúci zmeny vo výrobe plastov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122008 - Majster (supervízor) v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

Kompetencie

organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
prezentovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Špecifikácia:
Znalosť princípov prevádzkovania a základných konštrukčných princípov strojov v chemickej výrobe (čerpadlá, kompresory, vývevy, kolóny, tepelné výmenníky, vzduchové chladiče).
5
technológia spracovania ropy
Špecifikácia:
Znalosť procesov a technológie celého reťazca spracovania ropy (destilácie, reforming benzínov, hydrogenačné a krakovacie procesy, blending motorových palív). Znalosť bezpečnostných a enviromentálnych požiadaviek.
4
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
Špecifikácia:
Čistenie znečistených odpadových vôd, ochrana podzemných vôd, ochrana ovzdušia.
4
technológia výroby farmaceutík
Špecifikácia:
Všeobecné základy výroby farmaceutík.
4
technológia organických výrob
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
3
priemyselná ekológia
3
ekonomika a riadenie chemickej výroby
3
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo zverenom úseku chemickej výroby
5
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
5
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
4
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
4
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
4
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
4
sledovanie a vyhodnocovanie pre vedenie chemických procesov a ich využitie pri riadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.