Strojný zámočník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojný zámočník

Strojný zámočník vykonáva činnosti súvisiace s demontážou, montážou a opravami častí strojov a zariadení alebo ručne opracúva strojné súčiastky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Mechanik strojov a zariadení
Montér - zámočník
Strojný mechanik
Zámočník
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7222001 - Strojný zámočník (okrem banského)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Zámočník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia frézovania
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 strojárstvo
 • stupeň EKR 3 kovové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 strojné súčiastky a ich parametre
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 montážne technológie v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti.
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a zoraďovania výrobných strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
  Špecifikácia:
  Napríklad rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
 • stupeň EKR 3 základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
 • stupeň EKR 3 zámočnícke práce
 • stupeň EKR 3 ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
 • stupeň EKR 3 ručné opracovávanie strojných častí
 • stupeň EKR 3 orysovanie súčastí a polotovarov s použitím meradiel, rysovačského náradia a pomôcok, prípadne prístrojov
 • stupeň EKR 3 úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
 • stupeň EKR 3 zlícovanie dielov z plechu, vrátane vyrovnávania po zváraní
 • stupeň EKR 3 vykonávanie najjednoduchších montážnych prác (napr. zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.)
  Špecifikácia:
  Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.
 • stupeň EKR 3 výroba prípravkov a prototypov podľa výkresovej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 údržba strojov a zariadení, náradia s súčiastok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie