Farmaceutický laborant bez špecializácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceutický laborant bez špecializácie Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických výrobách jednotlivých liekových foriem v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe. Ovláda a aplikuje postupy prípravy pevných, polotuhých a tekutých foriem. Na základe výsledkov navrhuje a realizuje opatrenia na zmenu laboratórnych skúšok. Vykonáva kvalitárske práce a rozbory látok vo farmaceutickej výrobe a kontrolu kvality farmaceutických výrobkov na základe zásad správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov. Vedie predpísanú dokumentáciu z priebehu výroby šarží a dokumentáciu k zariadeniam.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Kód/revízia
3747/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Laborant vo farmaceutickom priemysle
Požadovaný stupeň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax aspoň 1 rok.
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213001
ESCO
620
SK NACE Rev. 2
C21
CPA 2015
C21
Príslušnosť k povolaniu
3213001

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
biochémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby farmaceutík
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti farmaceutickej výroby
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Predpisy Správnej laboratórnej praxe pre výrobu liekov
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: s nebezpečnými chemikáliami
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórna technika
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne metódy
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická chémia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
funkčný princíp zariadení na výrobu liekových foriem a ich validity
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy pevných, polotuhých, tekutých liekových foriem
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
liekové formy, farmakológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy správnej výrobnej praxe na výrobu liekov
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie liekových foriem súvisiace s kvalitou výroby liekov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutická technológia
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
faktory vplyvu na kvalitu liekov a liečivých prípravkov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
toxikológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky skladovania liekov v rozsahu potrebnom na posudzovanie kvality liekov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov na trh
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola liečiv a pomocných látok
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko-technologickými metódami
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia farmaceuticko – technologických metód
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácií
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia validačných postupov pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov, overovanie ich správnej funkcie
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, umývanie, asanácia a sterilizácia laboratórneho skla a aparatúr v chemickom a farmaceutickom laboratóriu
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.