Technik energetických zariadení budov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik energetických zariadení budov

Technik energetických zariadení budov koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s montážou, údržbou a opravou vyhradených technických zariadení (tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie) a zabezpečuje efektívnu prevádzku energetických zariadení v budove a ich technický stav z pozície prevádzkovateľa alebo dodávateľa týchto služieb a zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113031 - Technik energetických zariadení budov
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technologické postupy na zhotovovanie inštalačných rozvodov technických zariadení budov
  Špecifikácia:
  Elektrina, voda, plyn, teplo, chlad a stlačený vzduch.
 • stupeň EKR 4 postupy dimenzovania a výpočtov rozvodov technických zariadení budov
  Špecifikácia:
  Zásady dimenzovania, výpočet rozvodov vody, plynu elektriny a vykurovania.
 • stupeň EKR 4 konštrukčné materiály
  Špecifikácia:
  Druhy a vlastnosti (oceľ, meď, polyetylén, PVC a pod.).
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  Systémy a zariadenia na výrobu, prenos, rozvod a spotrebu elektrickej energie, plynu, tepla, vody, chladu a stlačeného vzduchu. Ich vzájomná súčinnosť pri využití fosílnych palív, či obnoviteľných zdrojov energie.
 • stupeň EKR 4 zásady navrhovania prvkov rozvodov a technologické postupy ich zhotovovania
 • stupeň EKR 4 postupy a spôsoby opracovania a spájania materiálov
  Špecifikácia:
  Zásady lepenia, zvárania/spájkovania konštrukčných materiálov a pod.
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Stavebných (voda, plyn, vykurovanie, klimatizácia), strojárskych, elektrotechnických výkresov a technických podkladov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  Plynárenstvo, teplárenstvo a elektrotechnika.
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 strojárstvo
  Špecifikácia:
  Technológia opracovania materiálov.
 • stupeň EKR 4 stavebníctvo
  Špecifikácia:
  Základné stavebné prvky a konštrukcie, vrátane technológie ich zhotovenia.
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 lepenie, zváranie/spájkovanie konštrukčných materiálov potrubí na rozvod energie a vody v budovách
  Špecifikácia:
  Lepenie, zváranie/spájkovanie konštrukčných materiálov potrubí (oceľ, meď, polyetylén, PVC a pod.) na rozvody energie (para, plyn, teplá resp. horúca voda) a vody (vrátane odpadovej) v budovách.
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie a odstraňovanie porúch energetických zariadení budov a ich príslušenstiev
  Špecifikácia:
  Používanie meracej a regulačnej techniky.
 • stupeň EKR 4 orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
  Špecifikácia:
  Projektová dokumentácia stavebných (voda, plyn, vykurovanie, klimatizácia), strojárskych, elektrotechnických výkresov a technických podkladov.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
 • stupeň EKR 4 technické výpočty v oblasti energetických zariadení budov
  Špecifikácia:
  Základy elektrotechniky, hydromechaniky a termodynamiky pri technických výpočtoch.
 • stupeň EKR 4 montáž, údržba a oprava energetických zariadení
  Špecifikácia:
  Používanie vhodných materiálov, pomôcok, meradiel, pracovného náradia, nástrojov, zariadení, mechanizačných prostriedkov a prístrojov pri montážnych prácach, zhotovení rozvodov, montáži a servise energetických zariadení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie