Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) diaľkovo riadi a kontroluje proces výroby prostredníctvom nástrojov procesného riadenia, ako je počítač alebo ovládací panel – velín. Zabezpečuje a koordinuje všetky aktivity a procesy súvisiace s výrobou (suroviny, údržba a pod.). Zodpovedá za dodržiavanie stanoveného postupu výroby podľa technologického reglementu. Vydáva pokyny na priamy zásah na stojno-technologickom zariadení pracovníkovi, ktorý na ňom vykonáva obsluhu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Diaľkový riadič v chemickej výrobe
Operátor velína
Riadič výroby - velinár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08
8131002 - Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
4
organická chémia
4
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
technológia anorganických výrob
3
technológia organických výrob
3
fyzikálna chémia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
4
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
4
príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
4
riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených chemických procesov
4
obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
3
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
3
obsluha chemického technologického zariadenia na spracovania kalov po elektrolýze striebra tavením a elektrolytickým lúhovaním, vrátane separácie zlata od striebra
3
obsluha chemického technologického zariadenia pri výrobe platiny, india, paládia a ostatných platinových kovov lúhovaním a žíhaním v muflových peciach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.