Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)

Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) diaľkovo riadi a kontroluje proces výroby prostredníctvom nástrojov procesného riadenia, ako je počítač alebo ovládací panel – velín. Zabezpečuje a koordinuje všetky aktivity a procesy súvisiace s výrobou (suroviny, údržba a pod.). Zodpovedá za dodržiavanie stanoveného postupu výroby podľa technologického reglementu. Vydáva pokyny na priamy zásah na stojno-technologickom zariadení pracovníkovi, ktorý na ňom vykonáva obsluhu.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Diaľkový riadič v chemickej výrobe
Operátor velína
Riadič výroby - velinár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08 8131002 - Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Príslušnosť k povolaniu Operátor chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 anorganická chémia
 • stupeň EKR 4 organická chémia
 • stupeň EKR 4 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 3 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia anorganických výrob
 • stupeň EKR 3 technológia organických výrob
 • stupeň EKR 3 fyzikálna chémia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
 • stupeň EKR 4 príprava a vzorkovanie chemických látok, roztokov, činidiel a surovín v chemickom laboratóriu
 • stupeň EKR 4 riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených chemických procesov
 • stupeň EKR 4 obsluha a nastavovanie chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby a pri chemickej analýze
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 3 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
 • stupeň EKR 3 obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
 • stupeň EKR 3 obsluha chemického technologického zariadenia na spracovania kalov po elektrolýze striebra tavením a elektrolytickým lúhovaním, vrátane separácie zlata od striebra
 • stupeň EKR 3 obsluha chemického technologického zariadenia pri výrobe platiny, india, paládia a ostatných platinových kovov lúhovaním a žíhaním v muflových peciach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie