Rezač kovov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Rezač kovov zabezpečuje rezanie kovov pomocou mechanických, laserových, plazmových zariadení a vodným lúčom. Vykonáva rezanie a delenie železných, nerezových a hliníkových tyčí, rúr, profilov a platní na polotovary na ďalšie obrábanie. Zabezpečuje rezanie profilov pod uhlami podľa výkresov pre zvárané zostavy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Pílkar
Pracovník na píle v strojárskej výrobe
Pracovník na plazme v strojárskej výrobe
Pracovník v deliarni kovov
Strihač kovov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08
7212001 - Rezač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia brúsenia
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
pružnosť a pevnosť
3
kovové a nekovové materiály
Špecifikácia:
Jednotlivé druhy a tvary materiálov a ich stav.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
Špecifikácia:
Zásady BOZP pri práci s rezacími nástrojmi a technológiami.
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
Špecifikácia:
Vrátane vysokozdvižných a ďalších manipulačných vozíkov, viazania bremien.
2
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
3
označenie jednotlivých druhov materiálu
Špecifikácia:
V sklade podľa normy.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
3
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
3
orientácia v normách a strojárskej technickej dokumentácii
Špecifikácia:
Materiálové normy, čítanie technických výkresov.
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Špecifikácia:
Obsluha jednotlivých druhov píl, zadávanie parametrov rezania, výmena nástroja a jednoduchá údržba/oprava píl.
3
obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
Špecifikácia:
Mechanické, laserové, plazmové zariadenia a vodný lúč.
3
číslovanie a označovanie dielcov, výrobkov a montážnych častí
Špecifikácia:
Firemný znak, veľkosť, rok výroby, výrobné číslo.
3
obsluha, programovanie a nastavovanie CNC deliacich strojov
Špecifikácia:
Laser, vodný lúč, plazma.
3
diagnostika príčin porúch stroja v strojárskej výrobe
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.