Rezač kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rezač kovov

Rezač kovov zabezpečuje rezanie kovov pomocou mechanických, laserových, plazmových zariadení a vodným lúčom. Vykonáva rezanie a delenie železných, nerezových a hliníkových tyčí, rúr, profilov a platní na polotovary na ďalšie obrábanie. Zabezpečuje rezanie profilov pod uhlami podľa výkresov pre zvárané zostavy.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Pílkar
Pracovník na píle v strojárskej výrobe
Pracovník na plazme v strojárskej výrobe
Pracovník v deliarni kovov
Strihač kovov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08 7212001 - Rezač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Zvárač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 pružnosť a pevnosť
 • stupeň EKR 3 kovové a nekovové materiály
  Špecifikácia:
  Jednotlivé druhy a tvary materiálov a ich stav.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Zásady BOZP pri práci s rezacími nástrojmi a technológiami.
 • stupeň EKR 2 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane vysokozdvižných a ďalších manipulačných vozíkov, viazania bremien.
 • stupeň EKR 3 spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
 • stupeň EKR 3 označenie jednotlivých druhov materiálu
  Špecifikácia:
  V sklade podľa normy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
 • stupeň EKR 3 navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a strojárskej technickej dokumentácii
  Špecifikácia:
  Materiálové normy, čítanie technických výkresov.
 • stupeň EKR 3 obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
  Špecifikácia:
  Obsluha jednotlivých druhov píl, zadávanie parametrov rezania, výmena nástroja a jednoduchá údržba/oprava píl.
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
  Špecifikácia:
  Mechanické, laserové, plazmové zariadenia a vodný lúč.
 • stupeň EKR 3 číslovanie a označovanie dielcov, výrobkov a montážnych častí
  Špecifikácia:
  Firemný znak, veľkosť, rok výroby, výrobné číslo.
 • stupeň EKR 3 obsluha, programovanie a nastavovanie CNC deliacich strojov
  Špecifikácia:
  Laser, vodný lúč, plazma.
 • stupeň EKR 3 diagnostika príčin porúch stroja v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie