Zváračský technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zváračský technológ

Zváračský technológ zavádza nové technologické riešenia v oblasti zvárania a tepelného spracovania kovov v spolupráci s inžinierom zvárania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Technológ zvárania
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky

viac...
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115005 - Technik v oblasti zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C.
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania výrobkov
  Špecifikácia:
  Výrobné priestory na zváranie konštrukcií, zváracie pomôcky a prípravky.
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia zvarovania plastov
 • stupeň EKR 4 technológia spájkovania
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 konštrukčné materiály
  Špecifikácia:
  Základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin, vlastnosti a zvariteľnosť.
 • stupeň EKR 3 Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
  Špecifikácia:
  Teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky. Základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.
 • stupeň EKR 3 strojárstvo
 • stupeň EKR 4 technológia žiarového striekania
 • stupeň EKR 4 výroba, tepelné spracovanie a rozdelenie ocelí
  Špecifikácia:
  Vlastnosti a správanie sa ocelí počas tavného zvárania a tepelného spracovania zvarencov.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
  Špecifikácia:
  Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie dozoru nad prípravou zvárania, zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
 • stupeň EKR 3 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Posúdenie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie.
 • stupeň EKR 3 konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
 • stupeň EKR 4 stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
 • stupeň EKR 4 stanovovanie vhodnej technológie zvárania
  Špecifikácia:
  Stanovovanie vhodnej technológie zvárania a príbuzné procesy, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Medzinárodný zváračský technológ viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie