Chemický špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chemický špecialista technológ

Chemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v chemickej výrobe, aplikuje vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a dohliada na dodržiavanie technologických postupov.

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Chemický inžinier - technológ
Technický pracovník - technológ
Technológ v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08 2145001 - Chemický špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista chemickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 organická chémia
 • stupeň EKR 7 technológia anorganických výrob
 • stupeň EKR 7 technológia organických výrob
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 polymérová chémia
 • stupeň EKR 6 analytická chémia
 • stupeň EKR 6 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 6 makromolekulová chémia
 • stupeň EKR 6 metrológia v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 6 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 6 validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
 • stupeň EKR 6 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  napríklad legislatíva REACH, IPKR

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
 • stupeň EKR 7 organizovanie a zabezpečovanie technologickej prípravy chemických výrob
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technologickej prípravy a zmien v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
 • stupeň EKR 7 návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
 • stupeň EKR 7 zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
 • stupeň EKR 6 kontrola a analýza dosahovaných výsledkov prevádzky v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
 • stupeň EKR 6 spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 6 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie podkladov na inžinierske štúdie v oblasti strojových zariadení chemickej výroby, vypracovávanie či zabezpečovanie potrebnej technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bozp, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 6 orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 6 voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
 • stupeň EKR 5 spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 dispečerské riadenie a koordinácia činností jednotlivých prevádzok v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie