Autolakovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi predpísanými technologickými postupmi a technológiami za účelom ochrany karosérie a dosiahnutia požadovaného odtieňu a kvality povrchovej úpravy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Autokolorista
Autolakovač
Autolakýrnik
Lakovač v autolakovni
Lakovník v autolakovni
Lakýrnik v autolakovni
Prípravár v autolakovni
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08
7132001 - Autolakovník
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Lakovač (natierač)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základovanie
Špecifikácia:
Funkcie základovania a druhy základov - jednozložkový (syntetický a antikorózny - tzv. reaktívny) základ a dvojzložkové (polyuretánové, epoxidové a akrylové) základy.
3
priemyselné lakovanie
3
technológia maskovania a maskovacie materiály
Špecifikácia:
Význam maskovania pri autolakovaní, postup a druhy maskovania, maskovacieho materiálu v autolakovni a jeho použitie pri lakovaní vozidiel.
3
druhy plničov
Špecifikácia:
Druhy a význam plničov na koloristiku.
3
tmely a tmelenie
Špecifikácia:
Rozpoznávanie druhov tmelu v závislosti od podkladu, na ktorý sú určené, v závislosti od hrúbky požadovaného tmelenia a spôsobu vysušovania (vhodné a nevhodné tmely na IRT sušenie).
3
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
Špecifikácia:
Vrátane voľby vhodného odmasťovača.
3
kultúra a hygiena práce
3
piktogramy a ich význam v technickej dokumentácii a praxi
3
koloristika a kolorimetria
Špecifikácia:
Základy koloristiky, práca s kolorboxom, skratky a pododtiene, vplyv farieb na človeka, harmónia farieb, Oswaldov kruh a jeho funkcia v koloristike.
3
technológia lakovania vozidla
Špecifikácia:
Všeobecné rozdelenie lakovania podľa rozsahu práce, stanovenie rozsahu práce pri lakovaní, určovanie podkladu, jeho vlastností, postupy predúpravy pri lakovaní, druhy používaných lakov v povrchových úpravách motorových vozidiel. Typy lakovania v závislosti od požadovaného vzhľadu. Postupy lakovania do prístreku a lokálne opravy. Postup odstraňovania zakrytia a čistenie motorového vozidla po lakovaní.
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
3
technická literatúra k produktom používaným na povrchovú úpravu motorových vozidiel
Špecifikácia:
Karty bezpečnostných údajov a technické listy produktov.
3
zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho využitia materiálov
3
právne predpisy a základné pojmy v lakovníctve
3
pracovné odevy lakovníkov a ostatné osobné ochranné pomôcky
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Špecifikácia:
Používanie osobných ochranných pomôcok v závislosti na druhu požívanej technickej látky (adekvátnosť použitia respirátora s nezávislým prívodom vzduchu).
3
pôvod a vývoj autolakovníctva
3
druhy karosérií
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
zariadenia autolakovní
Špecifikácia:
Lakovacie a sušiace kabíny, centrálne odsávacie zariadenia a mobilné odsávacie jednotky, prúdové stroje a zariadenia v autolakovni, miešacie zariadenie na farby a jeho príslušenstvo, fotospektrálny prístroj a jeho použitie, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu vrátane filtrov, prístroje a pomôcky na povrchovú úpravu.
3
druhy brúsok
Špecifikácia:
Rozdelenie brúsok podľa druhu (orbitálne, planetárne, excentrické, uhlová brúska). Rozdelenie brúsok podľa pohonu (pneumatické, elektrické). Rozdelenie brúsok podľa použitia (hrubé brúsenie, predúprava povrchu, brúsenie tmelov, brúsenie plničov a starých lakov, odstraňovanie defektov lakovania brúsením).
3
technológia leštenia a leštiace materiály
Špecifikácia:
Technológia konečnej úpravy farby, resp. laku pri oprave motorového vozidla, ktorou sa odstraňujú nedostatky po striekaní, ako napríklad stekance a špina v laku pomocou leštiacich materiálov, ako sú brúsne a leštiace pasty, leštiace handričky, jemné brusivá atď.
3
metódy a princípy antikoróznej ochrany
Špecifikácia:
Druhy korózie a korózne javy, spôsoby odstraňovania korózie, ochrana podvozku a dutín, prevencia voči korózii.
3
technologické postupy používané pri povrchových úpravách plastov, dreva, ocele, ľahkých kovov a sklolaminátu
3
materiály v autolakovníctve
Špecifikácia:
Brúsne materiály, ich druhy a správne používanie. Delenie náterových hmôt podľa účelu využitia na rôzne podklady, podľa spôsobu zasychania. Filmotvorné látky - spojivá, rozpúšťadlá a riedidlá a ich delenie.
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
technológia aplikácie náterovej hmoty
Špecifikácia:
Postupy aplikácie náterovej hmoty striekaním, polievaním, clonovaním, ponorným, elektrochemickým, valcovitým, širokopásmovým spôsobom lakovania a práškovým nanášaním.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
klasifikácia nebezpečných odpadov a zásady triedenia
3
kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu práce
3
vonkajšie a atmosférické vplyvy na správanie materiálov
3
technológia brúsenia, výber správneho brúsneho materiálu
3
chyby lakovania
Špecifikácia:
Predchádzanie a príčiny vzniku chýb a spôsoby opravy.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
obsluha brúsok
3
posudzovanie stavu povrchu pred lakovaním, stanovenie spôsobu jeho očistenia, odmastenia, odstránenia starých náterov, voľba náterových a pomocných hmôt
3
bežná údržba všetkých zariadení a prístrojov používaných v lakovniach
3
montáž dielcov na lakovnícky stojan a manipulácia s nimi v priestoroch lakovne
3
údržba lakovníckeho náradia, nástrojov a striekacej techniky
3
obsluha a údržba umývačky striekacích pištolí
3
údržba miešacích zariadení na farbu
3
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
3
ovládanie softvérového programu na vyhľadávanie receptúr a miešanie farieb
3
obsluha fotospektrometra
3
príprava náterovej hmoty na základe technického listu výrobcu
Špecifikácia:
Správne tuženie a riedenie.
3
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
Špecifikácia:
Napríklad karosérie v rozsahu nevyhnutnom na povrchovú úpravu.
3
výber a posúdenie farebného odtieňa pomocou vzorkovnice farieb
3
snímanie a dolaďovanie odtieňa z predlohy spektrofotometra
3
nástrek, porovnanie, doladenie test karty s predlohou odtieňa
3
mechanické a chemické odstraňovanie starých náterov
3
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemické, elektrochemické a žiarové vytváranie povlakov
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
3
lakovanie a nátery kovov a iných materiálov
3
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
Špecifikácia:
Strojové a ručné brúsenie za sucha a za mokra.
3
tmelenie plôch a brúsenie tmelených plôch
3
ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
3
nanášanie základných antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel
3
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
3
opravy autolakov
Špecifikácia:
Oprava defektov a nedokonalostí po lakovaní brúsením a leštením.
3
nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce
3
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, drevo a iné podklady
3
odmasťovanie, čistenie a leštenie sklenených plôch
3
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
3
výpočet predbežnej aj reálnej spotreby na základe technického listu a technologického postupu
3
identifikácia nerovnosti povrchu spôsobenej poškodením alebo zváraním
Špecifikácia:
Vykonávané hmatom.
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
Špecifikácia:
Vykonávané hmatom.
3
príprava podkladu odmastením vhodným odmasťovačom v závislosti od povrchu a druhu materiálu
Špecifikácia:
Vrátane sklenených plôch.
3
výber brúsneho papiera
Špecifikácia:
Na základe „pravidla troch krokov“, t.j. postupnosť hrúbky brúsneho zrna.
3
aplikácia náterových hmôt striekaním
Špecifikácia:
So striekacou pištoľou na nízky tlak, ako aj s vysokotlakovou pištoľou.
3
aplikácia jednoduchých nápisov, emblémov a dekoratívnych vzorov nástrekom s využitím šablón
Špecifikácia:
Základné dizajnérske striekanie.
3
oprava lokálnym spôsobom
Špecifikácia:
S.M.A.R.T. oprava.
3
obsluha zariadení a prístrojov používaných v lakovni
Špecifikácia:
Obsluha striekacej kabíny, VZT, priemyselného vysávača, infražiariča, UV lampy ako aj ich odvodených zariadení. Používanie pristroja na meranie hrúbky laku.
3
maskovanie nepoškodených susediacich častí karosérie v lakovacom procese motorových vozidiel
3
voľba správneho pracovného a technologického postupu lakovníckych prác
Špecifikácia:
S ohľadom na rozsah opravy a termín ukončenia prác.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.