Autolakovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Autolakovník

Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi predpísanými technologickými postupmi a technológiami za účelom ochrany karosérie a dosiahnutia požadovaného odtieňu a kvality povrchovej úpravy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Autokolorista
Autolakovač
Autolakýrnik
Lakovač v autolakovni
Lakovník v autolakovni
Lakýrnik v autolakovni
Prípravár v autolakovni
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7132 - Lakovači a natierači
SK ISCO-08 7132001 - Autolakovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Lakovač (natierač)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 základovanie
  Špecifikácia:
  Funkcie základovania a druhy základov - jednozložkový (syntetický a antikorózny - tzv. reaktívny) základ a dvojzložkové (polyuretánové, epoxidové a akrylové) základy.
 • stupeň EKR 3 priemyselné lakovanie
 • stupeň EKR 3 technológia maskovania a maskovacie materiály
  Špecifikácia:
  Význam maskovania pri autolakovaní, postup a druhy maskovania, maskovacieho materiálu v autolakovni a jeho použitie pri lakovaní vozidiel.
 • stupeň EKR 3 druhy plničov
  Špecifikácia:
  Druhy a význam plničov na koloristiku.
 • stupeň EKR 3 tmely a tmelenie
  Špecifikácia:
  Rozpoznávanie druhov tmelu v závislosti od podkladu, na ktorý sú určené, v závislosti od hrúbky požadovaného tmelenia a spôsobu vysušovania (vhodné a nevhodné tmely na IRT sušenie).
 • stupeň EKR 3 technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
  Špecifikácia:
  Vrátane voľby vhodného odmasťovača.
 • stupeň EKR 3 kultúra a hygiena práce
 • stupeň EKR 3 piktogramy a ich význam v technickej dokumentácii a praxi
 • stupeň EKR 3 koloristika a kolorimetria
  Špecifikácia:
  Základy koloristiky, práca s kolorboxom, skratky a pododtiene, vplyv farieb na človeka, harmónia farieb, Oswaldov kruh a jeho funkcia v koloristike.
 • stupeň EKR 3 technológia lakovania vozidla
  Špecifikácia:
  Všeobecné rozdelenie lakovania podľa rozsahu práce, stanovenie rozsahu práce pri lakovaní, určovanie podkladu, jeho vlastností, postupy predúpravy pri lakovaní, druhy používaných lakov v povrchových úpravách motorových vozidiel. Typy lakovania v závislosti od požadovaného vzhľadu. Postupy lakovania do prístreku a lokálne opravy. Postup odstraňovania zakrytia a čistenie motorového vozidla po lakovaní.
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
 • stupeň EKR 3 technická literatúra k produktom používaným na povrchovú úpravu motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Karty bezpečnostných údajov a technické listy produktov.
 • stupeň EKR 3 zásady hospodárnej prevádzky lakovne a hospodárneho využitia materiálov
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v lakovníctve
 • stupeň EKR 3 pracovné odevy lakovníkov a ostatné osobné ochranné pomôcky
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  Používanie osobných ochranných pomôcok v závislosti na druhu požívanej technickej látky (adekvátnosť použitia respirátora s nezávislým prívodom vzduchu).
 • stupeň EKR 3 pôvod a vývoj autolakovníctva
 • stupeň EKR 3 druhy karosérií
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v autoopravárenstve
 • stupeň EKR 3 zariadenia autolakovní
  Špecifikácia:
  Lakovacie a sušiace kabíny, centrálne odsávacie zariadenia a mobilné odsávacie jednotky, prúdové stroje a zariadenia v autolakovni, miešacie zariadenie na farby a jeho príslušenstvo, fotospektrálny prístroj a jeho použitie, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu vrátane filtrov, prístroje a pomôcky na povrchovú úpravu.
 • stupeň EKR 3 druhy brúsok
  Špecifikácia:
  Rozdelenie brúsok podľa druhu (orbitálne, planetárne, excentrické, uhlová brúska). Rozdelenie brúsok podľa pohonu (pneumatické, elektrické). Rozdelenie brúsok podľa použitia (hrubé brúsenie, predúprava povrchu, brúsenie tmelov, brúsenie plničov a starých lakov, odstraňovanie defektov lakovania brúsením).
 • stupeň EKR 3 technológia leštenia a leštiace materiály
  Špecifikácia:
  Technológia konečnej úpravy farby, resp. laku pri oprave motorového vozidla, ktorou sa odstraňujú nedostatky po striekaní, ako napríklad stekance a špina v laku pomocou leštiacich materiálov, ako sú brúsne a leštiace pasty, leštiace handričky, jemné brusivá atď.
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy antikoróznej ochrany
  Špecifikácia:
  Druhy korózie a korózne javy, spôsoby odstraňovania korózie, ochrana podvozku a dutín, prevencia voči korózii.
 • stupeň EKR 3 technologické postupy používané pri povrchových úpravách plastov, dreva, ocele, ľahkých kovov a sklolaminátu
 • stupeň EKR 3 materiály v autolakovníctve
  Špecifikácia:
  Brúsne materiály, ich druhy a správne používanie. Delenie náterových hmôt podľa účelu využitia na rôzne podklady, podľa spôsobu zasychania. Filmotvorné látky - spojivá, rozpúšťadlá a riedidlá a ich delenie.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia aplikácie náterovej hmoty
  Špecifikácia:
  Postupy aplikácie náterovej hmoty striekaním, polievaním, clonovaním, ponorným, elektrochemickým, valcovitým, širokopásmovým spôsobom lakovania a práškovým nanášaním.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 klasifikácia nebezpečných odpadov a zásady triedenia
 • stupeň EKR 3 kontaminanty ovplyvňujúce kvalitu práce
 • stupeň EKR 3 vonkajšie a atmosférické vplyvy na správanie materiálov
 • stupeň EKR 3 technológia brúsenia, výber správneho brúsneho materiálu
 • stupeň EKR 3 chyby lakovania
  Špecifikácia:
  Predchádzanie a príčiny vzniku chýb a spôsoby opravy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 obsluha brúsok
 • stupeň EKR 3 posudzovanie stavu povrchu pred lakovaním, stanovenie spôsobu jeho očistenia, odmastenia, odstránenia starých náterov, voľba náterových a pomocných hmôt
 • stupeň EKR 3 bežná údržba všetkých zariadení a prístrojov používaných v lakovniach
 • stupeň EKR 3 montáž dielcov na lakovnícky stojan a manipulácia s nimi v priestoroch lakovne
 • stupeň EKR 3 údržba lakovníckeho náradia, nástrojov a striekacej techniky
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba umývačky striekacích pištolí
 • stupeň EKR 3 údržba miešacích zariadení na farbu
 • stupeň EKR 3 aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr
 • stupeň EKR 3 ovládanie softvérového programu na vyhľadávanie receptúr a miešanie farieb
 • stupeň EKR 3 obsluha fotospektrometra
 • stupeň EKR 3 príprava náterovej hmoty na základe technického listu výrobcu
  Špecifikácia:
  Správne tuženie a riedenie.
 • stupeň EKR 3 demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
  Špecifikácia:
  Napríklad karosérie v rozsahu nevyhnutnom na povrchovú úpravu.
 • stupeň EKR 3 výber a posúdenie farebného odtieňa pomocou vzorkovnice farieb
 • stupeň EKR 3 snímanie a dolaďovanie odtieňa z predlohy spektrofotometra
 • stupeň EKR 3 nástrek, porovnanie, doladenie test karty s predlohou odtieňa
 • stupeň EKR 3 mechanické a chemické odstraňovanie starých náterov
 • stupeň EKR 3 úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemické, elektrochemické a žiarové vytváranie povlakov
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
 • stupeň EKR 3 lakovanie a nátery kovov a iných materiálov
 • stupeň EKR 3 úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
  Špecifikácia:
  Strojové a ručné brúsenie za sucha a za mokra.
 • stupeň EKR 3 tmelenie plôch a brúsenie tmelených plôch
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, údržba a nastavovanie zariadení na nanášanie náterových hmôt
 • stupeň EKR 3 nanášanie základných antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
 • stupeň EKR 3 opravy autolakov
  Špecifikácia:
  Oprava defektov a nedokonalostí po lakovaní brúsením a leštením.
 • stupeň EKR 3 nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
 • stupeň EKR 3 orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce
 • stupeň EKR 3 orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, drevo a iné podklady
 • stupeň EKR 3 odmasťovanie, čistenie a leštenie sklenených plôch
 • stupeň EKR 3 spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
 • stupeň EKR 3 výpočet predbežnej aj reálnej spotreby na základe technického listu a technologického postupu
 • stupeň EKR 3 identifikácia nerovnosti povrchu spôsobenej poškodením alebo zváraním
  Špecifikácia:
  Vykonávané hmatom.
 • stupeň EKR 3 kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
  Špecifikácia:
  Vykonávané hmatom.
 • stupeň EKR 3 príprava podkladu odmastením vhodným odmasťovačom v závislosti od povrchu a druhu materiálu
  Špecifikácia:
  Vrátane sklenených plôch.
 • stupeň EKR 3 výber brúsneho papiera
  Špecifikácia:
  Na základe „pravidla troch krokov“, t.j. postupnosť hrúbky brúsneho zrna.
 • stupeň EKR 3 aplikácia náterových hmôt striekaním
  Špecifikácia:
  So striekacou pištoľou na nízky tlak, ako aj s vysokotlakovou pištoľou.
 • stupeň EKR 3 aplikácia jednoduchých nápisov, emblémov a dekoratívnych vzorov nástrekom s využitím šablón
  Špecifikácia:
  Základné dizajnérske striekanie.
 • stupeň EKR 3 oprava lokálnym spôsobom
  Špecifikácia:
  S.M.A.R.T. oprava.
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení a prístrojov používaných v lakovni
  Špecifikácia:
  Obsluha striekacej kabíny, VZT, priemyselného vysávača, infražiariča, UV lampy ako aj ich odvodených zariadení. Používanie pristroja na meranie hrúbky laku.
 • stupeň EKR 3 maskovanie nepoškodených susediacich častí karosérie v lakovacom procese motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 voľba správneho pracovného a technologického postupu lakovníckych prác
  Špecifikácia:
  S ohľadom na rozsah opravy a termín ukončenia prác.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie