Automechanik osobných motorových vozidiel

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Automechanik osobných motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu osobných motorových vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických a elektronických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, podvozkových častí. Zabezpečuje pravidelnú údržbu, základné elektrikárske opravy a udržuje vozidlá v prevádzkyschopnom stave. Pri opravách a údržbe používa najmä výrobcom predpísané náradie, prístroje a zariadenia, postupuje podľa opravárenských manuálov výrobcu alebo podľa štandardov a postupov používaných pri opravách osobných automobilov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Automechanik
Autoopravár
Mechanik osobných motorových vozidiel
Opravár
Servisný mechanik osobných vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08
7231001 - Automechanik osobných motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
diagnostika motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá. Diagnostika všetkých komponentov a parametrov vozidiel, ECU, EDC, ABS, EBS, BCM, TCM, Airbagov, Informačných systémov atď. Postupy zisťovania príčin problémov a ich odstránenie.
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
Špecifikácia:
Znalosť typov údržby (preventívna, prediktívna na základe skutočného stavu), znalosť typov opráv (bežné, modernizácia, rekonštrukcia, generálna oprava), pracovné prostredie strojov a agregátov, podmienky pri práci.
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Špecifikácia:
So zameraním na automobilový priemysel.
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
posuvné meradlá, uholníky, mikrometre, odchýlkomery, pravítka, meracie pásmo, vodováhy, mierky závitové a špárove, závitorezné nástroje, ručné náradie, vŕtacie nástroje ručné a stojanové, Brúsne nástroje ručné a stojanové, vrtáky
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
technológia opráv a nastavovania motorov
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
3
motorový manažment
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
Špecifikácia:
Používané pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel.
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
diagnostické prístroje a meradlá
3
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Špecifikácia:
So zameraním na osobné automobily.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Znalosť a čítanie technickej dokumentácie, orientácia v základných elektronických schémach.
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Špecifikácia:
Základné vlastnosti kovových materiálov používaných v strojárstve
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Základné vlastnosti plastových materiálov používaných v automobilovom priemysle
2
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Špecifikácia:
So zameraním na automobilový priemysel.
2
parametre polotovarov a súčastí strojov
Špecifikácia:
Rozmery, kvalita, povrch a podobne.
2
strojné mechanizmy
2
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
2
technológia brúsenia
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
2
elektrotechnika
Špecifikácia:
Základné druhy elektrických a elektronických súčiastok a riadiacich jednotiek osobných motorových vozidiel (funkcie a vlastnosti), princípy schém zapojenia elektrických zariadení, úloha a činnosť elektrických obvodov.
2
postupy a spôsoby opracovania a spájania materiálov
2
postupy a metódy merania elektrických veličín
2
autoelektronika
2
Elektrické meracie prístroje
Špecifikácia:
So zameraním na servis osobných motorových vozidiel.
2
spôsoby výroby a opravy závitov
3
metódy diagnostiky, údržby a opráv podvozkových častí osobných motorových vozidiel
Špecifikácia:
Nápravy, riadenie, pruženie, brzdový systém a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha plničiek klimatizácie
3
obsluha zdvihákov a iných manipulačných a pomocných zariadení
3
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
montáže a demontáže dielov a agregátov cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín cestných motorových vozidiel, vrátane elektrických veličín
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
identifikácia miest únikov plynu
Špecifikácia:
V systéme osobných motorových vozidiel, klimatizácie.
3
vykonávanie údržby, nastavovania, opráv a generálnych opráv cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
pravidelná údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
vedenie motorových vozidiel skupiny "b"
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
Špecifikácia:
Zdvíhacie zariadenia a iné štandardné vybavenie servisov.
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí osobných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
meranie brzdných účinkov
Špecifikácia:
Na valcovej skúšobni.
3
údržba, opravy a diagnostika brzdových sústav osobných motorových vozidiel
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
Špecifikácia:
So zameraním na osobné motorové vozidlá.
3
ručné a strojové ostrenie vrtákov
2
ručná výroba a oprava závitov
3
opracovávanie a spájanie materiálov
3
kontrola a výmena mazadiel, čistiacich a chladiacich kvapalín
3
diagnostika a opravy kúrenárskych sústav
3
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
3
diagnostika a opravy pomocných komponentov dieselových a CNG motorov, diagnostika porúch dávkovania Ad-Blue, ventilov na recyklované spaľovanie výfukových plynov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.