Odborný pracovník platidiel

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník platidiel

Odborný pracovník platidiel vykonáva odborné činnosti súvisiace s prípravou a analýzou bankoviek a mincí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08 3311004 - Odborný pracovník platidiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 6 technická problematika platidiel
 • stupeň EKR 6 vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 6 ochranné prvky platidiel
 • stupeň EKR 6 postupy analýz a expertíz platidiel
 • stupeň EKR 6 spôsoby a postupy klasifikácie bankoviek a mincí
  Špecifikácia:
  vrátane zisťovania podozrivých, necelých a poškodených bankoviek a mincí
 • stupeň EKR 6 spôsoby recyklácie eurobankoviek
 • stupeň EKR 6 účtovníctvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 6 príprava odborných posudkov pre orgány činné v trestnom konaní
 • stupeň EKR 6 vykonávanie analýz a expertíz falzifikátov platidiel zadržaných na území SR vrátane vypracovávania štatistík
 • stupeň EKR 6 koordinácia procesu ochrany platidiel a bezhotovostných prostriedkov proti falšovaniu
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie recyklácie platidiel
 • stupeň EKR 6 archivovanie a evidovanie falzifikátov bankoviek a mincí
 • stupeň EKR 6 komunikácia s tuzemskými a zahraničnými orgánmi a inštitúciami v oblasti recyklácie eurobankoviek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie