Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu riadi logistiku zásob peňazí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08
3311006 - Odborný pracovník riadenia hotovostného peňažného obehu
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Špecifikácia:
na tlač bankoviek a razbu mincí
4
metodika a postupy účtovania
4
metódy a postupy fakturácie
4
postupy obstarávania
4
hotovostný peňažný obeh
4
spôsoby bezpečného a efektívneho riadenia prepravy zásob peňazí
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
4
postupy obstarávania tovarov a služieb
4
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovaných evidencií
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
pri dodávkach mincí z výroby a s tlačiarňami cenín pri dodávkach bankoviek
4
zostavovanie rozpočtu a jeho pravidelné hodnotenie
Špecifikácia:
Príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet. Sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu.
4
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti faktúr
Špecifikácia:
faktúr za vyrobené bankovky, mince, obalový materiál a servisné práce
4
zabezpečenie spolupráce s mincovňou a tlačiarňami
4
organizácia logistiky zásob peňazí
4
vyhotovovanie výkazov pre oblasť zásob a emisie peňazí
4
tvorba podkladov na obstarávanie v oblasti zásob peňazí
4
vedenie príslušnej evidencie spojenej s obstarávaním
Špecifikácia:
podklady, postupy, zápisnice a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.