Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

Odborný pracovník pre správu zásob peňazí vykonáva odborné administratívne činnosti na zabezpečenie správy zásob peňazí a ďalších hodnôt

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08 3311005 - Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy inventarizácie
  Špecifikácia:
  zásob peňazí a ostatných hodnôt
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 účtovná závierka
 • stupeň EKR 4 metódy evidencie zásob peňazí
 • stupeň EKR 4 ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva a výkazníctva, sledovanie nákladov
 • stupeň EKR 4 ochranné prvky platidiel
 • stupeň EKR 4 vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
  Špecifikácia:
  v oblasti hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 4 vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
 • stupeň EKR 4 spracovávanie prehľadov, databáz, výstupov a pod.
 • stupeň EKR 4 účtovanie príjmu peňazí a likvidácia pokladničných dokladov
 • stupeň EKR 4 vykonávanie inventarizácie zásob peňazí a ostatných hodnôt
 • stupeň EKR 4 vykonávanie kontrol v zverenej oblasti
  Špecifikácia:
  v oblasti správy zásob peňazí
 • stupeň EKR 4 účtovanie príjmu peňazí
 • stupeň EKR 4 kontrolovanie pokladníc
 • stupeň EKR 4 likvidácia pokladničných dokladov
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 ovládanie bezpečnostných systémov
  Špecifikácia:
  ako napr. trezory, elektronické zabezpečovacie zariadenia
 • stupeň EKR 4 vedenie účtovných kníh
 • stupeň EKR 4 kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
 • stupeň EKR 4 archivácia účtovných dokladov a písomností
 • stupeň EKR 4 obsluha elektronického systému trezorov a manipulácia s kľúčmi
 • stupeň EKR 4 vykonávanie pokladničných operácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie