Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre správu zásob peňazí vykonáva odborné administratívne činnosti na zabezpečenie správy zásob peňazí a ďalších hodnôt
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08
3311005 - Odborný pracovník pre správu zásob peňazí
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
metódy a postupy inventarizácie
Špecifikácia:
zásob peňazí a ostatných hodnôt
4
pravidlá a postupy skartácie
4
účtovná závierka
4
metódy evidencie zásob peňazí
4
ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva a výkazníctva, sledovanie nákladov
4
ochranné prvky platidiel
4
vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Špecifikácia:
v oblasti hotovostného peňažného obehu
4
vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
4
spracovávanie prehľadov, databáz, výstupov a pod.
4
účtovanie príjmu peňazí a likvidácia pokladničných dokladov
4
vykonávanie inventarizácie zásob peňazí a ostatných hodnôt
4
vykonávanie kontrol v zverenej oblasti
Špecifikácia:
v oblasti správy zásob peňazí
4
účtovanie príjmu peňazí
4
kontrolovanie pokladníc
4
likvidácia pokladničných dokladov
4
kontrola správnosti pokladničných operácií
4
ovládanie bezpečnostných systémov
Špecifikácia:
ako napr. trezory, elektronické zabezpečovacie zariadenia
4
vedenie účtovných kníh
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
4
archivácia účtovných dokladov a písomností
4
obsluha elektronického systému trezorov a manipulácia s kľúčmi
4
vykonávanie pokladničných operácií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.