Špecialista regulácie finančného trhu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista regulácie finančného trhu vypracováva návrhy právnych predpisov, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie finančného trhu. Vypracováva súvisiace analýzy a tvorí rámec podmienok podnikania na finančnom trhu a výkonu dohľadu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413027 - Špecialista regulácie finančného trhu
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
7
všeobecné ekonomické teórie
7
finančné právo a finančná matematika
7
anglický jazyk
7
účtovníctvo
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
7
finančný trh
Špecifikácia:
úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
Špecifikácia:
Dohľad nad bankovníctvom: Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), Priamy dohľad nad menej významnými bankami, Dohľad nad poisťovníctvom, Dohľad nad trhom cenných papierov.
7
metodika prípravy právnych predpisov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
7
návrh štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích a dohliadacích činností
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
7
vypracovávanie štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií
7
vypracovávanie návrhov výkazov, hlásení a iných správ
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vypracovávanie právnych analýz a návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. a pripomienkovanie v rámci legislatívneho procesu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
  • rigorózum, dizertácia, CFA, CIIA
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.