Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva vypracováva výskumné štúdie, analýzy a správy z oblasti finančnej stability, ekonomického modelovania, fiškálnej a menovej politiky, reálnej ekonomiky, trhu práce, makroekonómie s pravidelnou publikačnou činnosťou.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413028 - Výskumný pracovník v oblasti bankovníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
teoretická matematika
7
ekonometrický a štatistický softvér
7
ekonometria
7
finančná matematika
7
makroekonómia
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
HDP, zamestnanosť, bilancia štátneho rozpočtu, obchodná bilancia, úrokové sadzby atď.
7
ekonomická teória
Špecifikácia:
predmet skúmania, druhy teórií, úrovne, metodologické postupy ekonomického skúmania atď.
7
kvantitatívne metódy v ekonómii
Špecifikácia:
teória peňazí, peňažné agregáty, likvidita, prístupy atď.
7
medzinárodná ekonómia
7
hospodárska politika
Špecifikácia:
jej nástroje: monetárna, fiškálna, sociálna, dôchodková a obchodná politika
7
zámery, politiky a smerovania hospodárstva na regionálnej a štátnej úrovni
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
7
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
systém verejných financií
7
finančný trh
7
kvantitatívne metódy a modelové aparáty
7
finančná analýza, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie
7
menová a fiškálna politika
Špecifikácia:
ciele, druhy, nástroje, pravidlá, vývoj atď.
7
poznatky o Európskej únii, Európskej centrálnej banke, Európskej komisii, Medzinárodnom menovom fonde, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetovej banke , vláde Slovenskej republiky, Menovej únii
Špecifikácia:
história, štruktúra, práva a povinnosti, rozhodnutia, aktuálne témy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie edičnej finalizácie výstupov
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
7
vypracovávanie analýz a výskumných štúdií v oblasti ekonomických procesov, menovej politiky, platobnej bilancie, trhu práce a makroekonómie
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Špecifikácia:
V oblasti ekonomických procesov, menovej a fiškálnej politiky a ich vzťahov, reálnej ekonomiky, fungovania menovej únie, platobnej bilancie, trhu práce, štrukturálnej politiky, medzinárodných súvislostí vývoja slovenskej ekonomiky, reálnej a nominálnej konvergencie a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.
7
prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti
7
vyhodnocovanie analýz a vypracovanie odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.