Špecialista operácií na finančných trhoch

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista operácií na finančných trhoch

Špecialista operácií na finančných trhoch vykonáva najzložitejšie operácie na domácom a zahraničnom finančnom trhu vrátane riešenia problematiky rozvoja správy investičných/devízových aktív a vykonávania expertných analýz a prognóz. Vykonáva operácie na kapitálovom trhu vrátane zabezpečovacích operácií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413025 - Špecialista operácií na finančných trhoch
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 makroekonómia
 • stupeň EKR 7 všeobecne záväzné právne predpisy v zverenej oblasti
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenia rizík
 • stupeň EKR 7 stratégia a postupy obchodovania
 • stupeň EKR 7 stratégie investovania
 • stupeň EKR 7 vyššia matematika
 • stupeň EKR 7 medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
 • stupeň EKR 7 finančný trh
  Špecifikácia:
  Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
 • stupeň EKR 7 druhy operácií na finančnom trhu
  Špecifikácia:
  napr. operácie na voľnom trhu, automatické operácie, povinné minimálne rezervy
 • stupeň EKR 7 cenné papiere
  Špecifikácia:
  ich podoby, druhy, vlastnosti
 • stupeň EKR 7 devízové operácie
  Špecifikácia:
  forwardové, futuritné, opčné, swapové, spotové
 • stupeň EKR 7 analytické, štatistické a ekonometrické metódy
 • stupeň EKR 7 makroekonomické trendy na finančnom trhu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
 • stupeň EKR 7 posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz a štúdií vývoja finančného trhu
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie odborných stanovísk a odborných materiálov vo zverenej oblasti
 • stupeň EKR 7 monitorovanie situácie na finančných trhoch
 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz, prognóz a štúdií vývoja finančného trhu
 • stupeň EKR 7 správa rezerv a portfólií
 • stupeň EKR 7 vykonávanie operácií na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 7 správa investičného/devízového portfólia Národnej banky Slovenska
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a realizácia obchodných transakcií
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na odborné semináre, školenia
 • stupeň EKR 7 monitorovanie vývoja kapitálového trhu
 • stupeň EKR 7 návrh postupov pri správe rezerv

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie