Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve

Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve koordinuje vzťahy Národnej banky Slovenska s medzinárodnými inštitúciami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a koordináciu zahraničnej technickej pomoci.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413023 - Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vedomosti o eú
  Špecifikácia:
  ciele, členské krajiny, orgány atď.
 • stupeň EKR 7 problematika fungovania eú a jej orgánov a inštitúcií
  Špecifikácia:
  rozhodovanie, právne akty atď.
 • stupeň EKR 7 makroekonómia
  Špecifikácia:
  základné poznatky z oblasti makroekonómie, makroekonomické ukazovatele, vývojové trendy atď.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 legislatíva Slovenskej republiky vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a k štátnej správe
 • stupeň EKR 7 pravidlá diplomatického protokolu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti bankovníctva
 • stupeň EKR 7 postupy tvorby odborných stanovísk v oblasti medzinárodnej spolupráce
  Špecifikácia:
  vo vzťahu Národnej banky Slovenska k medzinárodným inštitúciám
 • stupeň EKR 7 postupy evidencie a archivácie
  Špecifikácia:
  dokumentov, odborných stanovísk
 • stupeň EKR 7 vedomosti o medzinárodných inštitúciách, ich fungovaní a orgánoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 príprava odborných materiálov a stanovísk
 • stupeň EKR 7 príprava a koordinácia stretnutí na medzinárodnej úrovni
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 monitorovanie odborných materiálov
  Špecifikácia:
  súvisiacich s postavením a činnosťou NBS
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov na rokovania
  Špecifikácia:
  vypracovávanie a kompletizácia podkladov, stanovísk a materiálov na organizované pracovné rokovania
 • stupeň EKR 7 vedenie evidencií v oblasti medzinárodných vzťahov v bankovníctva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie