Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve koordinuje vzťahy Národnej banky Slovenska s medzinárodnými inštitúciami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a koordináciu zahraničnej technickej pomoci.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413023 - Špecialista pre medzinárodné vzťahy v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedomosti o eú
Špecifikácia:
ciele, členské krajiny, orgány atď.
7
problematika fungovania eú a jej orgánov a inštitúcií
Špecifikácia:
rozhodovanie, právne akty atď.
7
makroekonómia
Špecifikácia:
základné poznatky z oblasti makroekonómie, makroekonomické ukazovatele, vývojové trendy atď.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
legislatíva Slovenskej republiky vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a k štátnej správe
7
pravidlá diplomatického protokolu
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
7
postupy tvorby odborných stanovísk v oblasti medzinárodnej spolupráce
Špecifikácia:
vo vzťahu Národnej banky Slovenska k medzinárodným inštitúciám
7
postupy evidencie a archivácie
Špecifikácia:
dokumentov, odborných stanovísk
7
vedomosti o medzinárodných inštitúciách, ich fungovaní a orgánoch
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava odborných materiálov a stanovísk
7
príprava a koordinácia stretnutí na medzinárodnej úrovni
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
monitorovanie odborných materiálov
Špecifikácia:
súvisiacich s postavením a činnosťou NBS
7
príprava podkladov na rokovania
Špecifikácia:
vypracovávanie a kompletizácia podkladov, stanovísk a materiálov na organizované pracovné rokovania
7
vedenie evidencií v oblasti medzinárodných vzťahov v bankovníctva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.