Špecialista platidiel

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista platidiel

Špecialista platidiel komplexne zabezpečuje metodiku, proces prípravy, obstarávania a kontrolu kvality vyrábaných platidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413022 - Špecialista platidiel
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické parametre a ochranné prvky platidiel
 • stupeň EKR 7 vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 7 formy a postupnosť procesu obstarávania platidiel
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy analýz a expertíz platidiel
 • stupeň EKR 7 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
  Špecifikácia:
  upravujúcich vydávanie bankoviek, mincí a pamätných mincí do obehu, ukončovanie ich platnosti a podmienky ich reprodukcie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola a posudzovanie technických parametrov a bezpečnostných prvkov platidiel
 • stupeň EKR 7 posudzovanie návrhov a námetov na nové platidlá, popr. na modifikácie súčasných platidiel
 • stupeň EKR 7 príprava medzinárodných súťaží a výberových konaní dodávateľov na výrobu a dodávku platidiel
 • stupeň EKR 7 zručnosť tvoriť písomné dokumenty
 • stupeň EKR 7 realizácia odborných školení
  Špecifikácia:
  pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, Políciu SR a iné subjekty
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík z oblasti výroby platidiel
 • stupeň EKR 7 príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
 • stupeň EKR 7 implementácia noriem Európskeho spoločenstva do právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 kontrolovanie efektívnosti a kvality výroby platidiel
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
  Špecifikácia:
  pri reprodukcii platidiel a legislatívy súvisiacej s autorským právom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie