Špecialista platidiel

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista platidiel komplexne zabezpečuje metodiku, proces prípravy, obstarávania a kontrolu kvality vyrábaných platidiel.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413022 - Špecialista platidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

komunikácia v cudzom jazyku
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické parametre a ochranné prvky platidiel
7
vykonávacie predpisy hotovostného peňažného obehu
7
formy a postupnosť procesu obstarávania platidiel
7
metódy a postupy analýz a expertíz platidiel
7
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov
Špecifikácia:
upravujúcich vydávanie bankoviek, mincí a pamätných mincí do obehu, ukončovanie ich platnosti a podmienky ich reprodukcie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola a posudzovanie technických parametrov a bezpečnostných prvkov platidiel
7
posudzovanie návrhov a námetov na nové platidlá, popr. na modifikácie súčasných platidiel
7
príprava medzinárodných súťaží a výberových konaní dodávateľov na výrobu a dodávku platidiel
7
zručnosť tvoriť písomné dokumenty
7
realizácia odborných školení
Špecifikácia:
pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk, Políciu SR a iné subjekty
7
vedenie dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík z oblasti výroby platidiel
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
tvorba stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
7
implementácia noriem Európskeho spoločenstva do právnych predpisov
7
kontrolovanie efektívnosti a kvality výroby platidiel
7
kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
pri reprodukcii platidiel a legislatívy súvisiacej s autorským právom
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.