Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu komplexne zabezpečuje metodiku a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a v oblasti spracovávania a úschovy peňazí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413021 - Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hotovostný peňažný obeh
Špecifikácia:
Procesy riadenia hotovostného peňažného obehu.
7
metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
7
vykonávacie predpisy v hotovostnom peňažnom obehu
Špecifikácia:
podrobnosti v rámci hotovostného peňažného obehu
7
rozhodnutia Európskej centrálnej banky
Špecifikácia:
o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu
7
metodika a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a spracovávania a úschovy peňazí
7
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie
Špecifikácia:
o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
implementácia právnych predpisov ECB a EK do slovenských právnych noriem
7
príprava podkladov pre plánovanie výroby platidiel
7
tvorba stratégie a koncepcie riadenia hotovostného peňažného obehu
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom
7
tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti
Špecifikácia:
v oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu
7
vyhotovovanie interných písomností
7
sledovanie legislatívnych zmien v Slovenskej republike, Európskej únii a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.