Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu komplexne zabezpečuje metodiku a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a v oblasti spracovávania a úschovy peňazí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413021 - Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hotovostný peňažný obeh
  Špecifikácia:
  Procesy riadenia hotovostného peňažného obehu.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
 • stupeň EKR 7 ochranné prvky bankoviek a mincí
 • stupeň EKR 7 vykonávacie predpisy v hotovostnom peňažnom obehu
  Špecifikácia:
  podrobnosti v rámci hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 7 rozhodnutia Európskej centrálnej banky
  Špecifikácia:
  o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu
 • stupeň EKR 7 metodika a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a spracovávania a úschovy peňazí
 • stupeň EKR 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie
  Špecifikácia:
  o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 implementácia právnych predpisov ECB a EK do slovenských právnych noriem
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov pre plánovanie výroby platidiel
 • stupeň EKR 7 tvorba stratégie a koncepcie riadenia hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 7 príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom
 • stupeň EKR 7 tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti
  Špecifikácia:
  v oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie interných písomností
 • stupeň EKR 7 sledovanie legislatívnych zmien v Slovenskej republike, Európskej únii a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie