Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore pripravuje, vykonáva, riadi a koordinuje výkon dohľadu nad finančným trhom vrátane špeciálnych odborných činností vo finančnom sektore.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Expert analytik subjektov finančného trhu
Expert finančného trhu
Expert povoľovacích procesov
Hlavný inšpektor dohľadu
Právny expert finančného trhu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413003 - Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
prezentovanie
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankový controlling
Špecifikácia:
metódy controllingu
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
prehľad subjektov finančného sektora
7
finančné účtovníctvo
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
bankové účtovníctvo
7
postupy riadenia rizík dohliadaných subjektov
7
analytické metódy
7
matematické metódy
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
7
banková únia a jej piliere
Špecifikácia:
Jednotný mechanizmus dohľadu, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, Systém ochrany vkladov s európskym protokolom
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
7
vykonávanie dohliadacej a previerkovej činnosti subjektov finančného trhu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie prvostupňového konania pred Národnou bankou Slovenska
7
vyhodnocovanie dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
7
riešenie úloh a prípadov súvisiacich s notifikačnými a povoľovacími procesmi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.