Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore

Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore pripravuje, vykonáva, riadi a koordinuje výkon dohľadu nad finančným trhom vrátane špeciálnych odborných činností vo finančnom sektore.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Expert analytik subjektov finančného trhu
Expert finančného trhu
Expert povoľovacích procesov
Hlavný inšpektor dohľadu
Právny expert finančného trhu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413003 - Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankový controlling
  Špecifikácia:
  metódy controllingu
 • stupeň EKR 7 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 7 prehľad subjektov finančného sektora
 • stupeň EKR 7 finančné účtovníctvo
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 bankové účtovníctvo
 • stupeň EKR 7 postupy riadenia rizík dohliadaných subjektov
 • stupeň EKR 7 analytické metódy
 • stupeň EKR 7 matematické metódy
 • stupeň EKR 7 všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
 • stupeň EKR 7 banková únia a jej piliere
  Špecifikácia:
  Jednotný mechanizmus dohľadu, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, Systém ochrany vkladov s európskym protokolom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
 • stupeň EKR 7 analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
 • stupeň EKR 7 vykonávanie dohliadacej a previerkovej činnosti subjektov finančného trhu
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie prvostupňového konania pred Národnou bankou Slovenska
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
 • stupeň EKR 7 riešenie úloh a prípadov súvisiacich s notifikačnými a povoľovacími procesmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie