Špecialista menovej a finančnej štatistiky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista menovej a finančnej štatistiky tvorí komplexnú metodiku štatistického spravodajstva a metodicky usmerňuje vykazujúce subjekty.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2120 - Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
SK ISCO-08
2120003 - Špecialista menovej a finančnej štatistiky
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista matematik (štatistik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
matematická gramotnosť
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
matematická (teoretická) štatistika
7
teoretická matematika
7
ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
z oblasti menovej a finančnej štatistiky
7
anglický jazyk
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
finančná matematika
7
ekonomická štatistika
7
metodika a postupy účtovania
7
metodiky upravujúce vykazovanie na štatistické účely
7
finančný trh
7
vývojové trendy ukazovateľov v menovej a finančnej štatistike
7
medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS )
7
metódy a postupy finančnej analýzy a ekonomickej bilancie
Špecifikácia:
výpočet a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
zabezpečovanie implementácie harmonizovanej štatistiky a zverejňovanie výstupných informácií
7
zber a zostavovanie štatistiky cenných papierov a finančných trhov pre potreby Eurosystému
7
odborná analýza štatistických výstupov a zostavovanie štatistických prehľadov
7
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Špecifikácia:
v oblasti štatistického výkazníctva
7
metodické poradenstvo v oblasti metodiky štatistického výkazníctva
7
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
7
optimalizácia postupov spracovania štatistických výstupov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.