Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe

Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe vykonáva manipulačné práce, dopravuje a pripravuje materiál do výroby, spolupracuje pri údržbe strojov a zariadení a prevádzkových priestorov. Vykonáva balenie a expedíciu výrobkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Manipulačný pracovník v strojárskej výrobe
Manipulačný robotník v strojárskej výrobe
Pomocný robotník v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329013 - Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
 • stupeň EKR 1 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 1 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 1 technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
 • stupeň EKR 1 základy strojárenstva
 • stupeň EKR 1 kovové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 čistenie, leštenie, odmasťovanie a umývanie súčastí a výrobkov
 • stupeň EKR 1 ošetrovanie, opravy, ručné a mechanizované čistenie vozidiel
 • stupeň EKR 1 nakladanie s odpadom v oblasti strojárstva
  Špecifikácia:
  Separácia odpadov, baliacich materiálov do určených nádob.
 • stupeň EKR 1 manipulácia a skladovanie vstupného materiálu v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 1 prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
 • stupeň EKR 1 používanie rôznych prostriedkov na manipuláciu s oceľovými konštrukciami a jej časťami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie